Název: Využití zjednodušené četby se žáky druhého stupně ZŠ
Další názvy: Using Readers with Lower Secondary School Learners
Autoři: Staňková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10551
Klíčová slova: čtení;extenzivní čtení;čtení v cizím jazyce;zjednodušená četba;zájem o čtení
Klíčová slova v dalším jazyce: reading;extensive reading;reading in foreign language;graded readers;interest in reading
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou využití zjednodušené četby se žáky ve věku od 11 do 15 let. Práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o čtení a výuce čtení obecně. Dále je práce zaměřena na extenzivní čtení a na využití zjednodušené četby ve výuce anglického jazyka. Diplomová práce také nabízí praktické rady pro začlenění zjednodušené četby do jazykové výuky. Cílem praktické části je nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, zda využití zjednodušené četby v hodinách angličtiny má vliv na zájem o další čtení v tomto jazyce. K tomu slouží dotazníkové šetření a experiment. Výsledky výzkumu potvrzují, že využití zjednodušené četby má pozitivní vliv na zájem žáků o další čtení. Výsledky výzkumu jsou dále v práci podrobněji prezentovány. V poslední části práce jsou představeny závěry vyplývající z výzkumné části.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with using graded Readers with learners aged from 11 to 15 years. The thesis is divided into two parts ? practical and theoretical (research). In the first part, theoretical information about reading and teaching of reading is provided. Then, the thesis focuses on extensive reading and the use of graded Readers in English language teaching. It also offers practical tips for integrating graded Readers into the teaching programme. The practical part of the thesis consists in a research. The research seeks to determine whether using graded Readers in English lessons has an impact on learners´ interest in further extensive reading. For that, two research tools, a questionnaire and an experiment, are used. The results of the research show that graded Readers have a positive impact on learners´ interest in further extensive reading. The results illustrated by graphs are presented in the theoretical part. Finally, implications for teaching resulting from the research are discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stankova_Jana.pdfPlný text práce11,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankova V.pdfPosudek vedoucího práce121,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankova O.pdfPosudek oponenta práce90,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.