Title: Využití zjednodušené četby se žáky druhého stupně ZŠ
Other Titles: Using Readers with Lower Secondary School Learners
Authors: Staňková, Jana
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10551
Keywords: čtení;extenzivní čtení;čtení v cizím jazyce;zjednodušená četba;zájem o čtení
Keywords in different language: reading;extensive reading;reading in foreign language;graded readers;interest in reading
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou využití zjednodušené četby se žáky ve věku od 11 do 15 let. Práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o čtení a výuce čtení obecně. Dále je práce zaměřena na extenzivní čtení a na využití zjednodušené četby ve výuce anglického jazyka. Diplomová práce také nabízí praktické rady pro začlenění zjednodušené četby do jazykové výuky. Cílem praktické části je nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, zda využití zjednodušené četby v hodinách angličtiny má vliv na zájem o další čtení v tomto jazyce. K tomu slouží dotazníkové šetření a experiment. Výsledky výzkumu potvrzují, že využití zjednodušené četby má pozitivní vliv na zájem žáků o další čtení. Výsledky výzkumu jsou dále v práci podrobněji prezentovány. V poslední části práce jsou představeny závěry vyplývající z výzkumné části.
Abstract in different language: The thesis deals with using graded Readers with learners aged from 11 to 15 years. The thesis is divided into two parts ? practical and theoretical (research). In the first part, theoretical information about reading and teaching of reading is provided. Then, the thesis focuses on extensive reading and the use of graded Readers in English language teaching. It also offers practical tips for integrating graded Readers into the teaching programme. The practical part of the thesis consists in a research. The research seeks to determine whether using graded Readers in English lessons has an impact on learners´ interest in further extensive reading. For that, two research tools, a questionnaire and an experiment, are used. The results of the research show that graded Readers have a positive impact on learners´ interest in further extensive reading. The results illustrated by graphs are presented in the theoretical part. Finally, implications for teaching resulting from the research are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stankova_Jana.pdfPlný text práce11,7 MBAdobe PDFView/Open
Stankova V.pdfPosudek vedoucího práce121,58 kBAdobe PDFView/Open
Stankova O.pdfPosudek oponenta práce90,19 kBAdobe PDFView/Open
Stankova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.