Title: Metody výuky anglických gramatických struktur pro středně pokročilé žáky
Other Titles: Methods in Teaching English Grammatical Structures to Intermediate Students
Authors: Hlávková, Pavlína
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10554
Keywords: gramatika;PPP model;přístup založený na úkolu;prezentace;deduktivní přístup;induktivní přístup;řízené objevování gramatických struktur;učení skrze text;eliciting;vizuální materiál;procvičování;přesnost;plynulost;přeorganizování;gramatické hry;postupový test;středně pokročilí žáci;výzkum
Keywords in different language: grammar;PPP model;task-based approach;presentation;deductive approach;inductive approach;guided discovery;teaching through text;eliciting;visual material;practice;accuracy;fluency;restructuring;grammar games;progress test;intermediate learners;research
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá gramatikou. Prezentuje její současnou pozici ve výuce a argumenty pro a proti jejímu zařazení. Dále se práce zaměřuje na možné způsoby prezentace a procvičování gramatiky. Co se týče její prezentace, práce nabízí vysvětlení, výhody a nevýhody deduktivního a induktivního přístupu, řízeného objevování gramatických pravidel a vyučování s použitím textu. Navíc jsou zde prezentovány techniky podporující prezentaci nového jevu, jako například použití vizuálního materiálu. Při procvičování gramatiky je kladen důraz buď na přesnost, nebo na plynulost. Jelikož vznikají při této fázi chyby, práce nabízí i několik způsobů, jak na takové chyby upozornit. Teoretická část je zakončená vysvětlením pojmu postupového testu a krátkou charakteristikou středně pokročilých žáků. Ve výzkumné části srovnává práce čtyři různé způsoby prezentace gramatiky a snaží se ukázat, které z nich se jeví jako efektivnější. Dle výsledků jsou to induktivní přístup ve formě souhlasných dat a ten samý přístup podporovaný textem. Výsledky jsou zobrazeny jak v tabulkách, tak v grafech. Práce je zakončena diskusí o tom, co limitovalo daný výzkum, a jak by se v něm dalo dále pokračovat.
Abstract in different language: This thesis deals with grammar. It presents its current position in teaching, and arguments why to teach, or why not to teach it. Further, the work focuses on the possible ways of grammar presentation and practice. Considering grammar presentation, it provides with explanations, advantages, and disadvantages of deductive approach, inductive one, guided discovery, and teaching through a text. In addition, it offers techniques which support grammar presentation; for example, eliciting, and visual material. In the practice stage, there is a focus either on accuracy, or on fluency. Because mistakes originate during this stage, the work offers several ways of showing incorrectness. The theoretical part is concluded with explanation of a progress test, and with a definition of intermediate learners. In the research, this paper compares four different presentation techniques trying to prove which ones are more effective; namely, the more effective ones were the inductive approach in the form of concordance data, and the same approach using a text. The results are demonstrated in both tables and diagrams. Finally, there are discussed limitation of the research, and possible suggestions for a further one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hlavkova.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Hlavkova V.pdfPosudek vedoucího práce81,07 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova O.pdfPosudek oponenta práce150,87 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.