Název: Modernizace základních pohonů válcovací tratě Kvarto a jejich ovládání
Další názvy: Modernisation of the Basic Drives of the Rolling Mill Quatro and its Control
Autoři: Bejčková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Rajnoch, Vladimír
Jakubec, Jan
Glasberger, Tomáš
Oponent: Červený, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10585
Klíčová slova: válcovací trať;válcovací stolice;navíjedlo;Ward-Leonardovo soustrojí;regulace;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: milling stand;rolling mill;winder;Ward-Leonard drive;regulation;Simulink
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá modernizací pohonu válcovací tratě a jeho řízením. Teoretická část se věnuje druhům elektrických pohonů používaných ve válcovnách a způsobům modernizace válcovacích tratí se stejnosměrnými pohony. V další části je na konkrétním případě navržena modernizace pohonu válcovací stolice a tahového navíjedla a způsob řízení a ovládání tyristorových měničů. V poslední části je proveden návrh regulátorů válcovací tratě a simulace jejich statických a dynamických vlastností v prostředí Simulink.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents modernization of a drive of a milling stand and its control. The theoretical part deals with different types of drives usually used for rolling mills and various ways of modernization of rolling mills with DC drives. In the next part a concrete modernization of a rolling mill and winder drive is performed, including the control of thyristor converters. The last part deals with the design of the milling stand regulation and simulation of its static and dynamic properties in Simulink.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_E11N0065P.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053748_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053748_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053748_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10585

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.