Title: Návrh synchronního hydroalternátoru
Other Titles: Design of Synchronous Alternator for Hydroelectric Station
Authors: Alter, Jakub
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Šobra, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10588
Keywords: hydroalternátor;vinutí;magnetický obvod;náhradní schéma synchronního stroje;náhradní tepelné obvody;metoda konečných prvků;FEMM;charakteristika naprázdno;momentová charakteristika
Keywords in different language: hydroelectric alternator;winding;magnetic circuit;equivalent circuit of synchronous machine;equivalent thermal circuits;finite element method;FEMM;no-load saturation characteristic;torque characteristics
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem hydroalternátoru pro použití ve vodních elektrárnách. Práce obsahuje elektromagnetický návrh, zakončený výpočtem účinnosti. Dále obsahuje zjednodušený tepelný výpočet na základě náhradního tepelného obvodu. Závěrem jsou vypočteny parametry náhradního schématu a ověřeny pomocí metody konečných prvků v programu FEMM.
Abstract in different language: The proposed diploma thesis deals with hydro generator for use in hydroelectric power plants. The work includes electromagnetic calculations finished with calculation of efficiency. It also includes simplified thermal calculations based on equivalent thermal circuit. Finally, the calculated equivalent circuit parameters are verified using finite element method in the FEMM software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Alter_2013.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
053751_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,92 kBAdobe PDFView/Open
053751_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,71 kBAdobe PDFView/Open
053751_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.