Název: Návrh synchronního hydroalternátoru
Další názvy: Design of Synchronous Alternator for Hydroelectric Station
Autoři: Alter, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Šobra, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10588
Klíčová slova: hydroalternátor;vinutí;magnetický obvod;náhradní schéma synchronního stroje;náhradní tepelné obvody;metoda konečných prvků;FEMM;charakteristika naprázdno;momentová charakteristika
Klíčová slova v dalším jazyce: hydroelectric alternator;winding;magnetic circuit;equivalent circuit of synchronous machine;equivalent thermal circuits;finite element method;FEMM;no-load saturation characteristic;torque characteristics
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem hydroalternátoru pro použití ve vodních elektrárnách. Práce obsahuje elektromagnetický návrh, zakončený výpočtem účinnosti. Dále obsahuje zjednodušený tepelný výpočet na základě náhradního tepelného obvodu. Závěrem jsou vypočteny parametry náhradního schématu a ověřeny pomocí metody konečných prvků v programu FEMM.
Abstrakt v dalším jazyce: The proposed diploma thesis deals with hydro generator for use in hydroelectric power plants. The work includes electromagnetic calculations finished with calculation of efficiency. It also includes simplified thermal calculations based on equivalent thermal circuit. Finally, the calculated equivalent circuit parameters are verified using finite element method in the FEMM software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jakub_Alter_2013.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053751_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053751_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053751_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10588

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.