Title: Koncesní smlouva v komparativním pohledu
Other Titles: Comparative Aspects of the Concession Contract
Authors: Hrabák, Jan
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Raban, Přemysl
Lochmanová, Ludmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10748
Keywords: koncesní smlouva;změny koncesní smlouvy;rovnováha práv a povinností stran koncesní smlouvy;ukončení koncesní smlouvy
Keywords in different language: concession contract;changes of concession contract;balance of rights and duties;termination of concession contract
Abstract: Koncesní smlouva je právním nástrojem pro realizaci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pojmovým znakem koncesní smlouvy je dlouhodobá povaha koncesněprávního vztahu, a proto hlavním úkolem právních předpisů je, aby odrážely nepředvídatelné změny, které mohou nastat během trvání koncesní smlouvy. Disertační práce představuje hlavní přístupy některých evropských právních řádů a mohla by sloužit jako podnět pro diskusi o změnách stávajícího českého koncesního zákona. Zaměřuje se především na náležitosti koncesní smlouvy, změny koncesní smlouvy v průběhu jejího trvání a předčasné ukončení koncesní smlouvy. Práce dále pojednává a pojetí koncese v evropském právu a připravované směrnici o udělování koncesí.
Abstract in different language: The concession agreement is the instrument for implementing public-private partnerships. Since the conceptual feature of this partnership and the concession contract itself is a long-term nature, the main task for legislation is to reflect unpredictable changes that may occur during its term. The dissertation introduces the main approaches of some European legal systems and could serve as a stimulus for discussion of changes to the current concession law. It focuses primarily on the requirements of the concession contract, concession contract changes during its duration, and the early termination of the concession contract. The thesis also discusses the concept and concessions in European law and the forthcoming directive on concessions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Hrabak.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hrabak - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Hrabak - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce794,57 kBAdobe PDFView/Open
Hrabak - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce573,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.