Title: Měření voltampérových charakteristik pásek a laků používaných jako ochrana před klouzavými výboji u výstupu vinutí čel synchronních generátorů
Authors: Krpal, Ondřej
Kučerová, Eva
Citation: Electroscope. 2014, č. 1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/Rocnik2014/Cislo1_2014/r7c3c11.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11547
ISSN: 1802-4564
Keywords: synchronní generátory;elektrická měření;ochrana před klouzavými výboji;vinutí generátorů
Keywords in different language: synchronnous generators;electrical measurements;protection against sliding discharges;genrator windings
Abstract: Článek se zabývá měřením vlastností pásek používaných u výstupu vinutí z čel synchronních generátorů jako ochrana proti klouzavým výbojům. Výboje vznikají v důsledku nerovnoměrného rozložení elektrického pole podél statorové cívky. Pokud by se ochrana neaplikovala, vznikaly by u strojů pracujících cca od 5 kV a výše zmíněné klouzavé výboje, způsobující degradaci izolace. To by mělo za následek častější odstávky stroje, v horším případě pak pro ražení hlavní izolace statorové cívky a následnou poruchu. Aplikací těchto povlaků, které jsou tvořeny SiC částicemi a mají nelineární voltampérovou charakteristiku, se nerovnoměrné rozložení pole linearizuje a dochází tak k minimalizaci klouzavých výbojů.
Abstract in different language: The paper deals with measurement of coatings used in end-winding of synchronous generators as a protection against sliding discharges. These discharges are due to nonlinear distribution of the electric field along the stator coil. If this protection was not applied, at the machines with nominal voltage more then 5 kV the sliding discharges would appear, causing degradation of the insulation. This would result in more frequent machine shutdown, or worse, breakdown of the main insulation of the stator coil and the subsequent failure. By applying these coatings which consist of SiC particles and are characterized by non-linear current-voltage characteristic, the nonlinear distribution of the field gets linear and it leads to minimizing of surface discharges.
Rights: © 2014 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2014)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c3c11.pdfPlný text373,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.