Title: Klášter Cluny a jeho reformy
Other Titles: Monastery of Cluny and its reforms
Authors: Říhová, Anna
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12018
Keywords: klášter;Cluny;opat;reformy;papež
Keywords in different language: monastery;Cluny;abbot;reforms;pope
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá francouzským klášterem Cluny a reformami, které z tohoto kláštera vzešly. Práce se zaměřuje na vznik, průběh a důsledky těchto reforem. Zabývá se zaváděním reforem v jednotlivých evropských zemích jako byly Francie, Svatá říše římská, Itálie, Španělsko a Anglie. Dále se práce věnuje osobám clunyjských opatům a jejich vlivu ve středověké Evropě.
Abstract in different language: This thesis deals with the French monastery of Cluny and reform incurred in this monastery. The work focuses on the origin, course and consequences of these reforms.It deals with the introduction of reforms in European countries as were France, the Holy Roman Empire, Italy, Spain and England. It focuses too on Cluniac abbots and their influence in medieval Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cluny.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Rihova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce917,7 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce849,44 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce277,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.