Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Michal
dc.contributor.authorDoskočilová, Šárka
dc.contributor.refereeHolečková, Monika
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:21:51Z-
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:21:51Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-30
dc.identifier50305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12021
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi protidrogové prevence na základních školách. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V úvodu teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti protidrogové prevence. Následující kapitola se věnuje obsahu prevence z hlediska věku. Dále jsou popsány základní dokumenty primární prevence ve škole, legislativa prevence a organizace prevence na základních školách, která se zaměřuje na cílové skupiny primární prevence ve škole. Cílem praktické části bylo vytvoření výukového preventivního bloku, na jehož začátku žáci vyplňovali dotazník, který zjišťoval jejich postoje k drogové problematice. Na konci výukového preventivního bloku byl žákům rozdán didaktický test, který se zaměřil na to, jaké informace žákům výukový blok přinesl a zároveň jaké mají vědomosti v oblasti prevence drogových závislostí. Získaná data jsou zpracována do grafů. Konec diplomové práce tvoří vyhodnocení a závěr včetně resumé a příloh.cs
dc.format105 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectdětics
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleMožnosti protidrogové prevence na základních školáchcs
dc.title.alternativeThe options of drug prevention at primary schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis final thesis is focused on possibilities of anti-drug prevention at primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part. In an introduction of the theoretical part are defined basic terms from the area of anti-drug prevention. The following chapter is focused on a content of prevention from the point of view of age. There are also described basic documents of the primary prevention in school, legislation of prevetion and organization of prevention in the primary schools, which is focused on target groups or primary preventiv in the school. The aim of practical part was creating educational preventive program, in which the schoolchildren were filling in questionnaires which found out their attitudes to the problems about drugs. In the end of educational preventive program was given to the schoolchildren didactical test which was focused on the informatik that were gained due to educational program and at the same moment on their knowledge in the area abut prevention of the drug obsessions. The extracted data are made in charts. The end of the thesis consists of evaluation and conclusion including abstract and attachments.en
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translateddrugsen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedprimary schoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Doskocilova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Doskocilova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,32 kBAdobe PDFView/Open
Doskocilova - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,73 kBAdobe PDFView/Open
Doskocilova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.