Title: Preventivní stomatologický program v kontextu výchovy ke zdraví
Other Titles: The preventive dental program in the context of health education.
Authors: Hlaváčková, Marie
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12025
Keywords: prevence;preventivní stomatologický program;výchova ke zdraví
Keywords in different language: prevention;prevention dental program;health education
Abstract: Diplomová práce se zabývá stomatologickou problematikou, která je předávána žákům základních škol. Dělí se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se snaží o vymezení stomatologické prevence, popsání stomatologických preventivních programů, zařazení stomatologické problematiky do předmětu Výchova ke zdraví dle RVP, analyzuje vybrané učebnice a navrhuje konkrétní informace o stomatologické problematice, které by měly být v učebnicích zmíněny. Praktická část zjišťuje, jaké vědomosti mají žáci v oblasti orálního zdraví a dále jaký názor mají žáci na výuku stomatologické problematiky. Získaná data jsou zpracována a prezentována formou grafů, po nichž následuje vyhodnocení a závěr práce.
Abstract in different language: My thesis is dealing with dental problematics, which is brought to elementary school children. It is devided into two parts, theoretic and empiric. The teoretic part is trying to define dental prevention, to describe dental prevention programs. adding of dental problematics into the Health Education program, to analyze selected textbooks and to suggest specific information about dental problematics, that should be mentioned in those textbooks. Empiric part finds out the level of dental health knowledge possessed by children and their opinion on teaching about dental problematics. Collected data are shown and explained by graphs, that are followed by evaluation and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Hlavackova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce399,29 kBAdobe PDFView/Open
Hlavackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce408,59 kBAdobe PDFView/Open
Hlavackova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce86,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.