Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠámalová, Kateřinacs
dc.contributor.authorTomášková, Martinacs
dc.contributor.refereeNovotná, Lenkacs
dc.date.accepted2014-05-21cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:21:56Z-
dc.date.available2012-12-12cs
dc.date.available2015-03-25T09:21:56Z-
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-11cs
dc.identifier54589cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12033-
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje Terapeutickým přístupům k ADHD v jednotlivých vývojových stádiích. Celá práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnujeme nejprve stanovení normy daných ontogenetických stádií z pohledu vývojové psychologie. Dále jsou zde kapitoly vymezující základní terminologii a definici syndromu ADHD. Práce se zabývá nejprve obecnými základními symptomy ADHD, poté i proměnou projevů vzhledem k vývoji jedince v průběhu života. V práci je zohledněno i etiologické hledisko a není opomenut ani pohled na diagnostiku syndromu ADHD. Dále zde nalezneme i kapitolu věnující se legislativním úpravám při vzdělávání dětí s projevy ADHD. Teoretickou část uzavírají samotné terapeutické přístupy, které byly rozděleny pro potřeby práce do tří hlavních pilířů pedagogický, medicínský a psychologický. V psychologickém přístupu se podrobněji věnujeme využití jednak kognitivně behaviorální terapie, jednak relaxačním technikám. Praktická část diplomové práce se skládá z pěti případových studií, ve kterých jsou naznačeny tendence sledovat jedincův vývoj a posun v symptomatologii z různých anamnestických pohledů. Zohledněno je zejména lékařské a pedagogické hledisko, dále rodinná anamnéza, případně vlastní pozorování. Kauzuistiky se dále zaměřují také na možnosti terapie v daných věkových obdobích a na proměnu jednotlivých terapeutických přístupů v závislosti na věku.cs
dc.format103 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectADHDcs
dc.subjectvývojová stádiacs
dc.subjectterapeutické přístupycs
dc.subjectkognitivně - behaviorální terapiecs
dc.subjectrelaxační technikycs
dc.titleTerapeutické přístupy k ADHD v jednotlivých vývojových stádiíchcs
dc.title.alternativeTherapeutic approaches to ADHD in different developmental stagesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on therapeutic approaches to ADHD in different developmental stages. The paper is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the determination of the standards of the ontogenetic stages from the perspective of developmental psychology. There are also chapters defining the basic terminology and definition of the syndrome. The work is concerned with the general basic symptoms of ADHD, then the transformation of expressions due to the development of the individual throughout life. The work is also taken into account the etiological point of view and not forgetting the sight of diagnosing ADHD syndrome. You'll also find a chapter devoted to legislative changes in the education of children with symptoms of ADHD. The theoretical part is closed by itself therapeutic approaches that have been divided for the purpose of work in three main pillars - educational, medical and psychological. The psychological approach, we deal with the use of one hand, cognitive - behavioral therapy, relaxation techniques one hand. The practical part of the thesis consists of five case studies in which are indicated the tendency to monitor one's development and progress in the symptomatology of the medical history of different perspectives. Treatment is mainly medical and educational perspective and family history, in my own observation. Cases of further focus also on the treatment possibilities in these age periods and the transformation of various therapeutic approaches, depending on age.en
dc.subject.translatedADHDen
dc.subject.translatedontogenetic stagesen
dc.subject.translatedtherapeutic approachesen
dc.subject.translatedcognitive - behavioral therapyen
dc.subject.translatedrelaxation techniquesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tomaskova M.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,98 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce383,35 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.