Název: Zdroje neurotičnosti dnešních žen
Další názvy: The Origins of Neurotic Status of Today's Woman
Autoři: Litváková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12035
Klíčová slova: neuroticismus;neurózy;žena
Klíčová slova v dalším jazyce: the Neurotic Status;Neurosis;Woman
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zdroji neurotičnosti dnešních žen. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sestává ze tří kapitol Neurotičnost, neurózy; Dnešní žena a Zdroje neurotičnosti dnešních žen. Obecné poznatky z první a druhé kapitoly se vzájemně prolínají v kapitole třetí, která už je zaměřena konkrétněji, popisuje konkrétní možné zdroje neurotičnosti dnešních žen. Praktická část vychází ze dvou dotazníkových šetření zjišťujících míru neurotičnosti u skupiny dotazovaných žen a dále některé anamnestické údaje žen s vyšší a nižší mírou neurotičnosti, které jsou následně mezi sebou porovnávány.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the origins of neurotic status of today's women. It consists of two parts: theory and practice. The theoretical part has three chapters: Neurotic Status, Neurosis; Today's Woman and the Origins of Neurotic Status of Today's Woman. General knowledge from the first and second chapter mingles in the third one which is more specific and describes specific possible roots of neurotic status of today's women. The practical part is based on two questionnaires that are focused on the level of neurotic states within these asked women an on some anamnestic facts of the women with higher or lower level of neurotic state and those are than compared with each other.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Litvakova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litvakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litvakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce380,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litvakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.