Title: Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny
Other Titles: Investment studies - Purchase and use bread machines
Authors: Havlík, Lukáš
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Ťoupal, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12114
Keywords: investiční studie;domácí pekárna;spotřeba pečiva;cena pečiva;náklady;čistá současná hodnota;vnitřní míra výnosnosti
Keywords in different language: investment studies;bread machine;consumption of bread;price of bread;costs;net present value;internal rate of return
Abstract: Tématem této práce je investiční studie. Představuje aplikaci statistiky a finanční matematiky na reálný příklad, konkrétně nákup a používání domácí pekárny z pohledu individuálního investora. Díky veřejným datovým zdrojům je provedena analýza nákladů a výnosů jednotlivých strategií. Výchozí odhady spotřeby pečiva jsou určeny pomocí bodové predikce časových řad. Pro investiční rozhodování je použito čtyř kritérií výnosnosti s ohledem na očekávaný vývoj ceny a spotřeby v čase. V úvahu jsou brány různé zdroje financování. Součástí práce je podrobná citlivostní analýza, kde jsou výsledky analyzovány a diskutovány.
Abstract in different language: The theme of this thesis is investment studies. The thesis presents an application of statistics and financial mathematics to a real example, specifically the purchase and using bread machines by individual investor. For each strategy is done cost-benefit analysis. Default estimates of consumption of bread are done by the point prediction. Four criteria of return are used for an investment decision, considering expected developments in consumption and prices of bread. It is also used various sources of funding. Finally there is a detailed sensitivity analysis with a discussion and conclusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havlik.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
PV-Havlik.pdfPosudek vedoucího práce102,42 kBAdobe PDFView/Open
PO-Havlik.pdfPosudek oponenta práce133,98 kBAdobe PDFView/Open
P-Havlik.pdfPrůběh obhajoby práce35,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.