Název: Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny
Další názvy: Investment studies - Purchase and use bread machines
Autoři: Havlík, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Ťoupal, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12114
Klíčová slova: investiční studie;domácí pekárna;spotřeba pečiva;cena pečiva;náklady;čistá současná hodnota;vnitřní míra výnosnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: investment studies;bread machine;consumption of bread;price of bread;costs;net present value;internal rate of return
Abstrakt: Tématem této práce je investiční studie. Představuje aplikaci statistiky a finanční matematiky na reálný příklad, konkrétně nákup a používání domácí pekárny z pohledu individuálního investora. Díky veřejným datovým zdrojům je provedena analýza nákladů a výnosů jednotlivých strategií. Výchozí odhady spotřeby pečiva jsou určeny pomocí bodové predikce časových řad. Pro investiční rozhodování je použito čtyř kritérií výnosnosti s ohledem na očekávaný vývoj ceny a spotřeby v čase. V úvahu jsou brány různé zdroje financování. Součástí práce je podrobná citlivostní analýza, kde jsou výsledky analyzovány a diskutovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is investment studies. The thesis presents an application of statistics and financial mathematics to a real example, specifically the purchase and using bread machines by individual investor. For each strategy is done cost-benefit analysis. Default estimates of consumption of bread are done by the point prediction. Four criteria of return are used for an investment decision, considering expected developments in consumption and prices of bread. It is also used various sources of funding. Finally there is a detailed sensitivity analysis with a discussion and conclusions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Havlik.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Havlik.pdfPosudek vedoucího práce102,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Havlik.pdfPosudek oponenta práce133,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Havlik.pdfPrůběh obhajoby práce35,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.