Title: Tvorba atlasu České republiky zobrazující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013
Other Titles: Creation Atlas of the Czech Republic showing the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2013
Authors: Wagner, Michal
Advisor: Čerba, Otakar
Referee: Vondráková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12119
Keywords: atlas;tematická mapa;volby;kartografický projekt;tvorba atlasu
Keywords in different language: atlas;thematic map;elections;cartographic project;atlas creation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vyřešit tři základní úlohy - sběr informací o mapové a atlasové tvorbě (jejich analýza a případný návrh oprav), vytvoření kartografického projektu a zpracování samotného atlasu (včetně popisu jeho tvorby). Atlas voleb do Poslanecké sněmovny 2013 je vytvořen za pomoci výše analyzovaných metod tematické kartografie a obsahuje mapy zobrazující výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 25. 10. a 26. 10. 2013. Výsledný atlas je tištěnou publikací obsahující kromě map také jejich popis, tabulky a grafy. Text práce i vytvořený atlas může být využíván jako pomocný text při tvorbě volebních map a atlasů.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor Thesis is to solve the three basic tasks-collection of information about the map and atlas production (their analysis and any proposal for repairs), creation of the cartographic projects and processing of Atlas (including the description of its work). Atlas of the elections to the Chamber of Deputies in 2013 is created with the help of the above analysed methods of thematic cartography and includes maps showing the results of the elections to the Chamber of deputies of the Czech Parliament on 25th October and 26th October 2013. The resulting atlas is a printed publication which includes maps and their description, tables and graphs. The text of the work and the created atlas can be used to help in creation of electoral maps and atlases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TextBakalarskePrace.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
PV_Wagner.pdfPosudek vedoucího práce166,11 kBAdobe PDFView/Open
PO_Wagner.pdfPosudek oponenta práce234,93 kBAdobe PDFView/Open
PR_Wagner.pdfPrůběh obhajoby práce56,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.