Title: Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací
Other Titles: Accounting and tax specifics of management of church organizations
Authors: Doksanská, Irena
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12128
Keywords: neziskový sektor;církev;hospodaření církevních organizací;financování církevních organizací;účetnictví;daně
Keywords in different language: nonprofit sector;church;economy of church organizations;funding of church organizations;accounting;taxes
Abstract: Bakalářská práce "Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací" je zaměřena na financování, účetnictví a daně církevních organizací. Teoretická část obsahuje charakteristiku neziskového sektoru, popisuje hlavní atributy neziskových organizací. Dále se práce soustředí na církve, uvádí legislativní předpisy upravující jejich činnost, analyzuje specifika jejich účetnictví a zdanění. Praktická část se zabývá konkrétně hospodařením Evangelické církve metodistické v Plzni 1 a hodnotí postupy její účetní a daňové praxe. Závěrečná část obsahuje shrnutí dosažených poznatků a návrhy na zefektivnění některých postupů daného subjektu.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Accounting and tax specifics of management of church organizations" is focused on funding of, accounting of and taxes for church organizations. The theoretical part contains the characteristics of the nonprofit sector and describes the main features of the nonprofit organizations. Further, the thesis concentrates on churches, presents legislation related to them, describes the accounting and tax specifics of churches. The practical part evaluates the management of the United Methodist Church in Pilsen, its accounting and tax practice. The final part includes summary of findings and suggestions for improvement of some methods that the church uses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Doksanska K11B0135K.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
pvdoksanska.PDFPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
doksanska.pdfPosudek oponenta práce530,85 kBAdobe PDFView/Open
odoksanska.PDFPrůběh obhajoby práce853,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.