Title: Návrh metodiky hodnocení lokalit pro výstavbu malých vodních elektráren
Other Titles: Suggestion of locality evaluation methods for small water power stations construction
Authors: Černotová, Tereza
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12221
Keywords: Vodní elektrárna;energie;vodní kolo;vodní turbína;spád;průtok;investiční náklady;zisky;doba návratnosti;stavební povolení
Keywords in different language: Small hydro-power plants;power;water wheel;water turbine;head of water;flow rate;investment costs;earnings;payback period;building licence
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá malými vodními elektrárnami. Jsou zde historické poznatky vývoje staveb vodních děl a také právního vývoje. Dále se soustřeďuji na přeměnu energie včetně popisu nejznámějších vodních motorů. Hodnocení lokality je z hlediska vodního potenciálu, kde je důležitý hlavně průtok a spád a z ekonomického hlediska, hlavně doba návratnosti. Důležité pro stavbu nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny je stavební povolení a jednání s příslušnými úřady, které zde také zmiňuji. V poslední části zhodnotím 2 vybrané lokality pro rekonstrukci malé vodní elektrárny. V prvním případě by neměl být žádný problém s případnou rekonstrukcí, ale v druhém případě může být problém se stavebním povolením.
Abstract in different language: This thesis deals with small hydroelectric power stations. There are historical knowledge development of construction of water power plants and also legal development. Then I concentrate on the conversion of energy including a description of the most famous water motors. Evaluating site location is about the water potential, which is especially important head of water and flower rate and economically, especially payback period. A building permit is also very important for the construction or reconstruction of small hydropower plants and meetings with authorities. In the last section I evaluate the 2 chosen locations for the reconstruction of small hydropower plants. In the first choice, there should be no problem with any reconstruction, but in the second choice may be a problem with the building permit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cernotova_2014.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
053791_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,5 kBAdobe PDFView/Open
053791_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,54 kBAdobe PDFView/Open
053791_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.