Title: Síla identity
Other Titles: Power of Identity
Authors: Kovářová, Ivona
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Bytelová, Denisa
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12297
Keywords: psychoanalýza;Sigmund Freud;identita;land art;konstrukce v podobě krovu
Keywords in different language: psychoanalysis;Sigmund Freud;identity;land art;construction in form of truss
Abstract: Tématem: Síla Identity, odkazuji na lidskou identitu, její morálku, sny, touhy, vášně a tohle vše charakterizuji jako jedinečnou existenci, žijící ve své vlastním nitru. Její síla se odráží v prožitcích minulých, na které nevědomě navazujeme. Poukazuji, že největším učením, a samotné předurčení našeho života, dostaneme v dětství. Zároveň nejsme ovlivněni jen rodiči a jejich výchovou, ale místem, ve kterém vyrůstáme. Determinovanost místa na nás působí obrovskou silou, kterou nevidíme, ale pociťujeme. Veškeré lidské jednání probíhá v nějakém prostoru, protože jsme jeho součástí. Prostor si však vymezujeme na vlastní teritorium. Jeho charakter se stává součástí naší zkušenosti, která se uskutečnila v minulosti, zasahuje do naší přítomnosti, kde činí důsledky do budoucnosti.
Abstract in different language: In topic: The Power of Identity I refer to human identity, its moral, dreams, desires, passions and all of this is characterized as an unique existence, living in its own shell. Its strength is reflected in past experiences, on which we unknowingly related. I point out that the greatest learning and the destiny of our lives we get in childhood. At the same time we are not only influenced by our parents and their education but also by a place in which we grow up. The place affects us enormous power which we can not see but we feel it. All human behavior takes place in a space because we are part of it. However, we define our space to our own territory. Its character becomes part of our experience, which took place in the past, affects our presence, where makes future consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Kovarova_v.pdfPosudek vedoucího práce182,67 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova_o.pdfPosudek oponenta práce139,4 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova_2OT.pdfPrůběh obhajoby práce137,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.