Title: Automatizovaný výběr dat pro trénování modelu porozumění mluvené řeči
Other Titles: Automatized data selection for training the spoken language understanding model
Authors: Jedličková, Markéta
Advisor: Švec, Jan
Referee: Šmídl, Luboš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12333
Keywords: hlasové dialogové systémy;porozumění mluvené řeči;výběr dat pro trénování modelu
Keywords in different language: spoken dialog system;spoken language understanding;selection of training data
Abstract: Tato diplomová práce představuje návrh několika strategií pro automatizovaný výběr trénovacích dat modelu porozumění mluvené řeči. Nejprve jsou obecně popsány hlasové dialogové systémy a jejich souvislost s oblastí výběru dat pro trénování modelu. Dále je popsán hierarchický diskriminativní model používaný v této práci k ověření navržených metod. Následuje přehled nově vyvinutých strategií zabývajících se náhodným výběrem dat a výběrem dle hodnoty posteriorní pravděpodobnosti, F-skóre a míry Vu. Pro tyto metody je provedeno experimentální ověření a jsou po natrénování modelu vyhodnoceny za pomoci konceptové přesnosti. Závěrečná kapitola shrnuje přínos navržených strategií pro výběr trénovacích dat modelu porozumění mluvené řeči a jejich využití v praxi.
Abstract in different language: This master's thesis presents different methods for automated selection of training data for spoken language understanding. First, the spoken dialog systems are described in relation to area of training data selection. Then the hierarchical discriminative model is described. This model is used to verify the proposed methods. The following is an overview of newly developed strategies dealing with random data selection and data selection according to the value of the posterior probability, F-score and the rate of Vu. For these methods is performed experimental verification and their impact on the concepts accuracy. The final chapter summarizes the benefits of proposed strategies for the training data selection and its use in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marketa_Jedlickova_2014.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Jedlickova-v.pdfPosudek vedoucího práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Jedlickova-o.pdfPosudek oponenta práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Jedlickova-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,26 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.