Title: Návrh zemnícího systému pro nízké napětí
Other Titles: Design of low voltage grounding system
Authors: Lhoták, Jiří
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Kuchynková, Jana
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12382
Keywords: měrný odpor;rezistivita půdy;zemní odpor;zemnič;uzemnění
Keywords in different language: specific soil resistance;soil resistivity;earth resistance;grounding;earthing system
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem uzemňovací soustavy pro nízké napětí na základě praktického měření rezistivity půdy ve stanovených lokalitách. Cílem je porovnání odporů vypočtených ekvivalentních zemničů s odpory reálných zemničů. V úvodu této práce je proveden teoretický rozbor problematiky uzemnění. Dále jsou blíže popsány metody měření uzemnění a měrného odporu půdy. Praktická část práce shrnuje výsledky měření z jednotlivých lokalit s pomocí měřicího přístroje. V závěru jsou provedeny výpočty související s návrhem vhodného zemniče v rámci zvolených lokalit.
Abstract in different language: This Diploma Thesis describes the design of low voltage grounding systems based on practical soil resistivity measurement at chosen locations. The main aim is to compare the earth resistance of calculated and real earthing electrodes. In the introduction there is theoretical analyzing of grounding issue. In the next part there are described methods of earth resistance and soil resistivity measuring. The practical part of the thesis summarizes the results of practical measurements in individual places with measuring device. In the conclusion, there are calculations related to the design of a suitable grounding system within chosen locations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lhotak.pdfPlný text práce7,37 MBAdobe PDFView/Open
058623_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,6 kBAdobe PDFView/Open
058623_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,81 kBAdobe PDFView/Open
058623_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.