Title: Stanovení a vývoj účinnosti FVE v provozu
Other Titles: Definition and progress of PV power plant efficiency
Authors: Purkrábek, Josef
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12395
Keywords: elektrárna;fotovoltaika;panel;účinnost;měření;sledování
Keywords in different language: power station;photovoltaic;panel;efficiency;measurement;monitoring
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena především na teoretický popis možností jak správně stanovit a sledovat účinnost fotovoltaické elektrárny jako celého celku. Popisuje jak účinnost stanovit a jak provádět sledování v průběhu času. Jsou zde vysvětleny základní principy fotovoltaického jevu. Následuje popis jednotlivých nejdůležitějších komponent elektrárny a vysvětlení jejich vlivu na celkovou účinnost elektrárny. V práci je také obsažen návod jak dosáhnout optimální orientace elektrárny. V závěrečné části je porovnání účinnosti dvou nejčastěji používaných polohovacích systémů pro uložení fotovoltaických panelů. Toto srovnání pak následuje vyhodnocení provedeného porovnání a souhrn výsledků. V závěru jsou pak zmíněny hlavní chyby a doporučení na co si dát pozor při instalaci elektrárny.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused mainly on the theoretical description of the options how to correctly state and pursue the efficiency of the photovoltaic power station as one whole complex. It describes how to state the efficiency and how to pursue it during the time.There are explained the basic principles of the photovoltaic phenomenon.Then there is description of the most important power station components and then the explanation of their influence on the whole power station efficiency. There are the instructions how to reach the optimal power station panels orientation too. The final part contains the comparison of two most often used moving systems for placing of photovoltaic panels.This comparison is followed by the evaluation of this comparison and by summarizing of the results. In conclusion there are discussed the main mistakes and recommendations on what to watch out for when installing the power station.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Josef_Purkrabek_E12N0030P_KE_v84.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
058637_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce249,92 kBAdobe PDFView/Open
058637_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,44 kBAdobe PDFView/Open
058637_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.