Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.authorKakeš, Jan
dc.contributor.refereeCígler Žofková, Drahomíra
dc.date.accepted2014-02-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:17Z
dc.date.available2013-07-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:17Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-06
dc.identifier59379
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12464
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace k administrativní budově soudního znalectví a rozšířeného technického pracoviště. Rozsah projektu je odpovídající dokumentaci pro provedení stavby. Cílem projektu je vypracování odpovídající projektové dokumentace a statické posouzení vybrané části konstrukce dle ČSN EN v programu FIN-EC a Geo 5. Projektová dokumentace je vypracována jako BIM model. Jedná se o informační digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování. Model je zpracován v programu ArchiCAD 16. V závěru se práce zabývá posouzením hlavních nosných prvků rámu pravděpodobnostní metodou SBRA a porovnáním výsledných hodnot s deterministickým přístupem dle ČSN EN.cs
dc.format217 s. (330 387 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectminimalismuscs
dc.subjectstatikacs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectocelcs
dc.subjectsklocs
dc.subjectBIMcs
dc.subjectmoderní architekturacs
dc.subjectSBRAcs
dc.titleProjekt - Správní budova soudního znalectví v oboru dopravy (s halou pro ohledávání aut a STK pro kamiony)cs
dc.title.alternativeAdministration Building of Forensic Experts in the field of transport (and hall for an examination of Technical inspections of trucks)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with design and developing project documentation for office building of judicial Expertise and technical workplace. Scope of project documentation is corresponding for execution of the project. The project aims to develop corresponding project documentation and reliability assessment of selected construction part according to ČSN EN in the FIN EC 3D and GEO-EC 5th. Project is designed as BIM model. This is a digital information model that represents the physical and functional object with its characteristics. It serves as an open database object information for its realization. The model is developed in the 16th ArchiCAD In conclusion the work deal with the examination beam and column probability approach in SBRA and comparing the results with the deterministic approach according to ČSN EN.en
dc.subject.translatedminimalismen
dc.subject.translatedstructural analysisen
dc.subject.translatedferroconcreteen
dc.subject.translatedsteelen
dc.subject.translatedglassen
dc.subject.translatedBIMen
dc.subject.translatedmodern architectureen
dc.subject.translatedSBRAen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomovapraceBcJanKakes.pdfPlný text práce13,79 MBAdobe PDFView/Open
Kakes_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce491,4 kBAdobe PDFView/Open
Kakes_oponent.pdfPosudek oponenta práce999,67 kBAdobe PDFView/Open
Kakes_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce149,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.