Title: Řízení portfolia projektů v inovativních podnicích
Other Titles: Portfolio Management in Innovative Enterprises
Authors: Kracík, Lukáš
Advisor: Vacík, Emil
Referee: Skalický, Jiří
Rydvalová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12518
Keywords: strategie;multi-projektový management;projekt;program;portfolio;inovace
Keywords in different language: strategy;multi-project management;project;programme;portfolio;innovation
Abstract: Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku řízení projektového portfolia v inovativních podnicích. V organizacích přibývá v důsledku změn ve vnitřním a vnějším prostředí počet projektů. Ty se liší v pojetí výše příspěvku k realizaci strategie, příležitostí a ohrožení a ekonomické výhodnosti. Rovněž roste jejich komplexita a vzájemné závislosti mezi jednotlivými projekty si zaslouží být hodnoceny. Tradiční projektový management již nestačí zohledňovat tyto aspekty a je v tomto směru víceméně překonán. Z tohoto důvodu nachází multiprojektmanagement neboli multiprojektování uplatnění v teorii a praxi. Tento přístup se promítá do hodnocení projektů a jejich výběru do portfolia. V České republice se touto problematikou zabývá jen velice málo autorů. Četné přístupy se nechají nalézt v zahraniční literatuře, jejíž rešerše tvoří větší obsahovou část této disertační práce. Akcentován je zejména proces selekce a priorizace. Nezapomíná se ani na konkrétní nástroje pro výběr projektů do portfolia. V rámci disertační práce byl rovněž realizován rozsáhlý empirický výzkum ve Spolkové republice Německo. Tento byl zaměřen na zjištění aktuálního stavu multiprojektování a deficitů v oblasti práce s projektovým portfoliem v praxi inovativních podniků. Byl kladen důraz na průřez různých odvětví. Projektová portfolia jsou obvykle konfigurována z různých typů projektů. Významnou skupinu v nich tvoří inovativní projekty, které jsou vzhledem ke svým základním parametrům specifické - zejména skutečnost, že na začátku realizace projektu převládají kvalitativní data. Tvůrčí činnost je spatřována na dvou rovinách. Za prvé se jedná o systematickou komparaci vybraných přístupů hodnocení a výběrů projektů do portfolia. I přes relativně velký počet přístupů je jen malá část modelů vhodná pro praktické využití. Za druhé lze zmínit komplexnější náčrt algoritmu pro proces výběru projektů do portfolia. Jeho kompozice reflektuje získané teoretické poznatky a výsledky empirického výzkumu.
Abstract in different language: This doctoral thesis deals with the control of the project portfolio in innovative companies. In organizations, the number of projects related to the endogenous and exogenous changes is steadily increasing. They differ in terms of the contribution to the realization of the strategy, the opportunities and risks, and not least in view of the cost effectiveness. In addition, the complexity of the projects and the interdependences among projects become more relevant. Traditional project management is no longer able to take the above aspects into account and is obsolete in principle. For this reason, the so-called multi-project management is applied in theory and practice. This approach is reflected in the evaluation and selection of projects into the portfolio. In the Czech Republic the related topics are covered by only a few authors. In foreign literature different approaches can be found that represent the focus of the research in the doctoral thesis. Especially the selection and prioritization process as well as the specific instruments are accentuated. As part of the doctoral studies a comprehensive empirical research was carried out at German companies. The focus was on the one hand to determine the status quo of multi-project management, on the other hand to identify the deficits in the handling of the project portfolio in innovative companies. Data were collected in various industries. The project portfolios are typically configured from a variety of project types. Especially the innovation projects have a great importance at the beginning of the realization dominate the qualitative data. The creative performance can be identified on two levels. On the first level there is a systematic comparison of the selected approaches concerning the evaluation and selection of projects. In spite of a relatively high number, only a marginal part is suitable for the practical application. On the second level there is a draft of the complex algorithm for the selection of projects into the portfolio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EXT_Disertacni_prace_Kracik_03112014_s_podpisem.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek - doc. Rydvalova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek - doc. Skalicky.pdfPosudek oponenta práce615,85 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Lukas Kracik.pdfPrůběh obhajoby práce507,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.