Title: Marketing vybrané maloobchodní firmy
Other Titles: Marketing of chosen retail company
Authors: Macháčková, Lenka
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12587
Keywords: maloobchod;marketing maloobchodu;marketingové nástroje;marketingový mix
Keywords in different language: retail;retail marketing;marketing instruments;marketing mix
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce "Marketing vybrané maloobchodní firmy" je představení a analýza marketingových nástrojů maloobchodního řetězce Tesco Stores ČR, a. s. Úvod této bakalářské práce je věnován teoretickým východiskům, jsou zde vysvětleny pojmy jako marketing, obchod a maloobchod. Další kapitola se věnuje představení vybraného maloobchodu a jeho postavení na trhu. Rozsáhlá část práce se potom věnuje analýze marketingových nástrojů využívaných v obchodech Tesco. V závěru práce je interpretováno provedené dotazníkové šetření, ze kterého vychází návrhy na zlepšující opatření, které by společnost Tesco mohlo využít ke svému prospěchu.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor´s thesis "Marketing of chosen retail company" is to introduce and analyze marketing instruments of retail chain Tesco Stores Czech Republic, a.s. The beginning of this bachelor´s work is dedicated to teoretical solutions, there are terms like marketing, business and retail explained. The next chapter deals with introducting of chosen retail firm and its market position. A large part of the work aims at the analysing of marketing instruments used in Tesco stores. In conclusion of the work there is interpeted an executed questionnaire reaserch. From this research result suggestions for improving steps, which could be used by Tesco company for its profit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lenka Machackova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Machackova_V.pdfPosudek vedoucího práce551,11 kBAdobe PDFView/Open
Machackova_O.pdfPosudek oponenta práce677,18 kBAdobe PDFView/Open
Machackova_P.pdfPrůběh obhajoby práce208,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.