Title: Marketingový mix neziskové organizace Ponton
Other Titles: Marketing mix of non-profit organization Ponton
Authors: Přibáňová, Ilona
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Nachtmannová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12603
Keywords: nezisková organizace;marketingový mix;SWOT analýza
Keywords in different language: non-profit organization;marketing mix;SWOT analysis
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou marketingového mixu konkrétní neziskové organizace. Hlavním cílem je tedy analýza marketingového mixu této organizace, které předchází vymezení pojmu nezisková organizace, popis konkrétní neziskové organizace, analýza její činnosti a financování. Po analýze marketingového mixu následuje analýza prostředí organizace, na jejímž základě je sestavena SWOT analýza. V závěru jsou navrhnuta zlepšující opatření jak marketingového mixu, tak opatření, která se marketingového mixu netýkají, avšak jejich zavedení může mít na organizaci pozitivní vliv.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of the marketing mix of a particular non-profit organization. Therefore, the main goal is the analysis of the marketing mix of this organization which is preceded by the definition of the term non-profit organization, description of the particular non-profit organization and analysis of its activities and financing. The analysis of the organization's environment follows the analysis of the marketing mix and then a SWOT analysis is created. The last part of the thesis suggests improvement measures regarding the marketing mix as well as measures which are not related to the marketing mix, but their introduction might have a positive influence on the organization.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pribanova_R.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP243,98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Marketingovy mix neziskove organizace Ponton_Pribanova Ilona.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Pribanova_V.pdfPosudek vedoucího práce552,44 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova_O.pdfPosudek oponenta práce659,48 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce165,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.