Title: Eurozóna - současnost a perspektivy
Other Titles: Eurozone - Present and Perspectives
Authors: Mlnářík, Pavel
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12615
Keywords: bankovní unie;Brownovy testy;euro;eurozóna;Evropská centrální banka;finanční krize;hypoteční krize;Klausova kritéria;konvergenční kritéria;krize eurozóny;řecká krize
Keywords in different language: banking union;Brown tests;euro;eurozone;European central bank;financial crisis;mortgage crisis;Klaus criteria;convergence criteria;eurozone crisis;greek crisis
Abstract: Cílem práce je charakterizovat eurozónu, analyzovat příčiny a průběh její krize a uvést nástroje přijaté k jejímu překonání. Vedlejším cílem práce je zhodnotit plnění konvergenčních kritérií v České republice a aplikovat marketingový mix na euro a eurozónu. Úvodní část práce je zaměřena na definování eurozóny, vymezení konvergenčních kritérií a tzv. Klausových kritérií a Brownových testů. Hlavní část práce je věnována podrobné analýze krize eurozóny včetně jejích projevů ve vybraných zemích a charakteristice nástrojů a opatření určených k překonání krize. Součástí práce je plnění konvergenčních kritérií v České republice a aplikace marketingového mixu na euro a eurozónu. Práce obsahuje statistická data zpracovaná do tabulek a obrázků a doplňující přílohy.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to describe the Eurozone, to analyze the causes and course of the crisis and mention the instruments that helped to overcome this crisis. The secondary objective is to evaluate how the Convergence Criteria are met in the Czech Republic and how the marketing mix is applied to the Euro and the Eurozone. The first part defines the Eurozone, the Convergence Criteria, the Klaus Criteria and the Brown Tests. The main part deals with a detailed analysis of the Eurozone crisis, including its manifestations in the selected countries and characteristics of the instruments and measures intended for overcoming the crisis. This work also looks into how the Czech Republic meets the Convergence Criteria and applies the marketing mix to the Euro and the Eurozone. This bachelor thesis also contains some statistical data processed in tables and pictures and additional attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mlnarik_Pavel.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Mlnarik_V.pdfPosudek vedoucího práce609,5 kBAdobe PDFView/Open
MlnarikP_o.pdfPosudek oponenta práce567,34 kBAdobe PDFView/Open
Mlnarik_P.pdfPrůběh obhajoby práce154,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.