Title: Podnikání OSVČ v České republice a Německu
Other Titles: Business Sole Trader in the Czech Republic and Germany
Authors: Strádalová, Michaela
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12618
Keywords: podnikání OSVČ;podnikatelské prostředí v ČR a v SRN;hostinská činnost;provoz restaurace
Keywords in different language: self-employer business;business environment in the Czech Republic and Germany;landlord activity;catering
Abstract: Cílem bakalářské práce je porovnat vybrané aspekty podnikatelského prostředí a podmínky podnikání OSVČ v České republice a v Německu, a to na příkladu hostinské činnosti. Úvodní část práce se zabývá komparací podnikatelského prostředí České republiky a Spolkové republiky Německo pomocí PEST analýzy. Autorka dále porovnává právní předpisy, které se týkají povinností OSVČ při zahájení podnikání. Hlavní část práce je zaměřena na odlišnosti českého a německého práva v oblasti podnikání a pracovně-právních předpisů, které se týkají zaměstnávání pracovníků. Závěr práce je zaměřený na porovnání konkrétních podmínek podnikání v Železné Rudě a v Bayerisch Eisenstein na příkladu provozování hostinské činnosti. Výstupem práce je zhodnocení zjištěných poznatků.
Abstract in different language: The main goal of this paper is to compare selected aspects of the business environment as well as business conditions both in the Czech Republic and Germany. The comparing will be observed in catering. The first part deals with the comparison of the business environment in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany through PEST analysis. The author also compares the legal regulations concerning self-employment obligations when starting a business. The main part of the paper focuses on the differences between Czech and German law and business and labour regulations that relate to the employment of workers. The conclusion is focused on comparison of specific business conditions in Zelezna Ruda and Bayerisch Eisenstein on the example of the operation of catering. The outcome of this work is the evaluatation of obtained results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stradalova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Stradalova_V.pdfPosudek vedoucího práce567,11 kBAdobe PDFView/Open
Stradalova_O.pdfPosudek oponenta práce640,43 kBAdobe PDFView/Open
Stradalova_P.pdfPrůběh obhajoby práce227,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.