Title: Univerzita třetího věku a marketingová komunikace se seniory
Other Titles: University of the Third Age and marketing communication with seniors
Authors: Zárubová, Veronika
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12622
Keywords: marketing;marketingová komunikace;senioři;generace 50+;univerzita třetího věku
Keywords in different language: marketing;marketing communication;seniors;generation 50+;The University of the Third Age
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na univerzitu třetího věku a marketingovou komunikaci se seniory. Cílem práce bylo popsat seniory jako cílovou skupinu pro vzdělávání, shrnout stav univerzit třetího věku, analyzovat současný stav marketingové komunikace univerzity třetího věku a pojmenovat možné trendy. Hlavním výstupem práce je průzkum v podobě dotazníkové šetření. To proběhlo na základě iniciativy Univerzity třetího věku v Plzni. Cílem dotazníku bylo zjistit, jak se jedinci připravují či připravovali během svého života na důchodový věk a stáří. V závislosti na tom byl zkoumán zájem o kurz Příprava na stáří. Návrh možného řešení se týká strategie marketingové komunikace U3V. Bakalářská práce a výsledky dotazníkového šetření budou předány tajemnici U3V jako podklad pro přípravu tohoto nového vzdělávacího produktu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the University of the Third Age and marketing communication with the seniors. The main objective of this project was to describe the seniors as a target group for education, summarize the state of universities of the third age, analyze the actual state of university marketing communications and identify possible trends. The main outcome of project is a questionnaire survey. The initiative of it came from the University of the Third Age in Pilsen. The aim of the survey was to find out how individuals are preparing or are prepared during their life on the retirement. After that was studied interest in the course "Preparation for old age". I suggested possible solutions which involves marketing communication strategy U3A. Bachelor thesis and the results of the survey will be forwarded to the Secretary of U3A as a basis for expanding research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Zarubova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Zarubova_V.pdfPosudek vedoucího práce603,56 kBAdobe PDFView/Open
ZarubovaV_o.pdfPosudek oponenta práce677,53 kBAdobe PDFView/Open
Zarubova_P.pdfPrůběh obhajoby práce180,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.