Title: Marketingová strategie vybrané firmy
Other Titles: Marketing strategy for a specific company
Authors: Juračková, Veronika
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12627
Keywords: marketingová strategie;cíl;situační analýza
Keywords in different language: marketing strategy;marketing objectives;situation analysis
Abstract: Téma této bakalářské práce zní "Marketingová strategie vybrané firmy". Práce vysvětluje postup tvorby marketingových strategií a význam jeho jednotlivých částí. Vybranou firmou je společnosti Trail Servis a.s., podnikající na trhu železničních staveb. Text klade důraz na marketingovou situační analýzu, která je pro vybranou firmu kompletně vypracována. Zvoleným postupem je vypracování PEST analýzy makroekonomického prostředí, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a analýzy vnitřního prostředí firmy. Poznatky těchto rozborů shrnuje SWOT analýza, která dále poskytuje informační podklad matici TOWS. Na základě alternativních strategií matice TOWS jsou definovány konkrétní marketingové cíle a v závěru je doporučen návrh strategií, které by tyto cíle měly naplnit.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is "Marketing strategy for a specific company". The thesis describes the process of making marketing strategies and the purpose of each parts. The selected firm is Trail Servis a.s., operating within the railway constructions market. The core area of this thesis is company's situation analysis that is examined in detail. In order to make the situation analysis, the PEST analysis of macro environment together with Porter's five forces analysis and internal analysis are done too. All findings are summarized in SWOT analysis providing data for the TOWS matrix. This tool generates all possible strategic options. Based on that, marketing objectives for Trail Servis are defined and then new marketing strategy is suggested as a result of this thesis.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jurackova_R.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP218,2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Veronika_Jurackova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
JurackovaV_v.pdfPosudek vedoucího práce638,18 kBAdobe PDFView/Open
Jurackova_O.pdfPosudek oponenta práce611,6 kBAdobe PDFView/Open
Jurackova_P.pdfPrůběh obhajoby práce158,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.