Title: Hodnocení webové prezentace organizace
Other Titles: Evaluation of company's website
Authors: Polanský, Petr
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12641
Keywords: internet;marketing na internetu;analýza webové prezentace
Keywords in different language: internet;marketing on internet;analys of website
Abstract: Předložená práce je zaměřena na téma "Hodnocení webové prezentace organizace". Hlavní cíl této práce spočívá ve zhodnocení stávající webové prezentace firmy Fermet s.r.o. na základě doporučených kritérií pro webovou analytiku včetně realizovaného marketingu na internetu. Součástí práce je vytvoření návrhů a opatření pro zkvalitnění marketingu na internetu pro zvolenou firmu a vymezení rizik, která s navrhovaným řešením souvisejí. Práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti marketingu na internetu, popisuje zásady a problematiku prezentace firmy na internetu a kritéria efektivního webu. Praktická část je zaměřena na představení společnosti Fermet s.r.o., zhodnocení součastného stavu webové prezentace, orientační porovnání s webovou prezentací konkurenčních společností a vymezení finančních opatření a rizik.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the theme " Evaluation of company's website." The main objective of this work is how to evaluate the existing website of a company Fermet Ltd. based on the recommended criteria for web analytics including realized marketing on the Internet. Part of this work is how to create proposals and measures to improve marketing on the internet for the selected company and defining the risks associated with the proposed solution. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes basic knowledge of marketing on the internet, describes the principles and problems of presentation of the company on the Internet and the Web as effective. The practical part is focused on the introduction of the company Fermet Ltd. evaluation of the current state of web presentation, orientation compared with a web presentation of competitors and defining measures and financial risks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polansky Petr - Hodnoceni webove prezentace organizace.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Polansky_V.pdfPosudek vedoucího práce570,34 kBAdobe PDFView/Open
PolanskyP_o.pdfPosudek oponenta práce595,31 kBAdobe PDFView/Open
Polansky_P.pdfPrůběh obhajoby práce162,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.