Název: Hodnocení webové prezentace organizace
Další názvy: Evaluation of company's website
Autoři: Polanský, Petr
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12641
Klíčová slova: internet;marketing na internetu;analýza webové prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;marketing on internet;analys of website
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na téma "Hodnocení webové prezentace organizace". Hlavní cíl této práce spočívá ve zhodnocení stávající webové prezentace firmy Fermet s.r.o. na základě doporučených kritérií pro webovou analytiku včetně realizovaného marketingu na internetu. Součástí práce je vytvoření návrhů a opatření pro zkvalitnění marketingu na internetu pro zvolenou firmu a vymezení rizik, která s navrhovaným řešením souvisejí. Práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti marketingu na internetu, popisuje zásady a problematiku prezentace firmy na internetu a kritéria efektivního webu. Praktická část je zaměřena na představení společnosti Fermet s.r.o., zhodnocení součastného stavu webové prezentace, orientační porovnání s webovou prezentací konkurenčních společností a vymezení finančních opatření a rizik.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the theme " Evaluation of company's website." The main objective of this work is how to evaluate the existing website of a company Fermet Ltd. based on the recommended criteria for web analytics including realized marketing on the Internet. Part of this work is how to create proposals and measures to improve marketing on the internet for the selected company and defining the risks associated with the proposed solution. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes basic knowledge of marketing on the internet, describes the principles and problems of presentation of the company on the Internet and the Web as effective. The practical part is focused on the introduction of the company Fermet Ltd. evaluation of the current state of web presentation, orientation compared with a web presentation of competitors and defining measures and financial risks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Polansky Petr - Hodnoceni webove prezentace organizace.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polansky_V.pdfPosudek vedoucího práce570,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PolanskyP_o.pdfPosudek oponenta práce595,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polansky_P.pdfPrůběh obhajoby práce162,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.