Název: Zapojení rozvojových zemí do mezinárodního obchodu
Další názvy: The participation of developing countries in international trade
Autoři: Zapletalová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12654
Klíčová slova: mezinárodní obchod;rozvojové země;Čína
Klíčová slova v dalším jazyce: international trade;developing countries;China
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na postavení rozvojových zemí ve světové ekonomice, konkrétně na Čínskou lidovou republiku. V první části je charakterizován mezinárodní obchod, jeho funkce a příčiny. Další část se zabývá klasifikací rozvojových zemí dle různých pojetí a popsání nejzávažnějších problémů, se kterými se tyto země potýkají. V následující části je analyzován zahraniční obchod Číny. Detailně jsou popsány makroekonomické ukazatele související se zahraničním obchodem země a vývoj a struktura zahraničního obchodu. V další části práce jsou objasněny faktory, které ovlivňují zahraniční obchod Číny. Patří mezi ně podhodnocená měna, levná pracovní síla, dětská práce, vysoký počet podniků, životní prostředí, věda a výzkum a kontrola vývozu a dovozu. V závěru práce je popsán možný budoucí vývoj obchodních vztahů ČLR.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the position of developing countries in the global economy, particularly on the People's Republic of China. The first part characterized international trade, its function and causes. The next part deals with the classification of developing countries according to various concepts and describes the most serious problems that these countries face. The following section analyses the foreign trade of China. In detail are described macroeconomic indicators related to foreign trade of country and development and structure of foreign trade. In the next part of thesis are clarified the factors that affect the foreign trade of China. These include the undervalued currency, cheap labor, child labor, a large number of enterprises, the environment, science and research and control of exports and imports. The conclusion of thesis describes the possible future development of trade relations in China.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kristyna_Zapletalova.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapletalova K. - V.pdfPosudek vedoucího práce447,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapletalova K. - O.PDFPosudek oponenta práce529,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapletalova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce202,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.