Název: Vymezení konceptu globalizace a funkce náboženství v díle Petera Beyera
Další názvy: Definition of the concept of globalization and function of religion in the work of Peter Beyer
Autoři: Šašek, Josef
Vedoucí práce/školitel: Váně, Jan
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12679
Klíčová slova: globalizace;náboženství;systémová teorie;modernizace
Klíčová slova v dalším jazyce: globalization;religion;sociology;system theory;modernization
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vysvětlit pojetí globalizace v díle Petera Beyera a roli náboženství v globalizovaném světě. Během práce je popsáno vnímání pojmů náboženství a globalizace různými autory, kteří se touto problematikou zabývají. Současně jsou popsáni klíčoví autoři, ze kterých Peter Beyer vychází. Tito klíčoví autoři jsou Immanuel Wallerstein a jeho teorie světových systémů, John Meyer a jeho teorie světových společností, Roland Robertson a jeho teorie glokalizace, a nakonec Niklas Luhmann a jeho teorie sociálních systémů. Na základě těchto autorů tvoří Peter Beyer svou teorii pro analýzu globalizace a roli náboženství.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the bachelor's work is to define concept of globalization in the work of Peter Beyer and the role of religion in a globalized world. There is a description of perception of the concept of religion and globalization by different authors who deal with this issue. There is also a descritpiton of crucial authors by which Peter Beyer is inspired. These crucial authors are Immanuel Wallerstein and his World systems theory, John Meyer and his World society theory, Roland Robertson and his theory of glocalization, and finally Niklas Luhmann and his theory of social systems. On the basis of these authors Peter Beyer form his theory for the analysis of globalization and the role of religion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Peter Beyer ZCU.pdfPlný text práce241,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sasek (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
sasek-oponent.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sasek.JPGPrůběh obhajoby práce141,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.