Název: Nadnárodní korporace - pozitivní a negativní dopady jejich činnosti (komparace)
Další názvy: Multinational Corporations - Positive and Negative Effects of Their Activities (Comparison)
Autoři: Klímová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12710
Klíčová slova: sociální normy;životní cyklus;soft law;global governance;public-private partnership;nadnárodní korporace;nevládní organizace;Kimberleyský proces;EITI
Klíčová slova v dalším jazyce: social norms;life cycle;soft law;global governance;public-private partnership;multinational corporations;non-governmental organizations;Kimberley process;EITI
Abstrakt: Bakalářská práce zachycuje problematiku globálních norem spadajících do kategorie soft law, jejichž primárním cílem je regulace chování nadnárodních korporací v souladu s principy korporátní společenské zodpovědnosti. Práce sleduje proces životního cyklu norem v rámci analýzy dvou případových studií kooperace aktérů ze soukromého a veřejného sektoru, jmenovitě Kimberleyského procesu a Extractive Industries Transparency Initiative. Ze strukturálního hlediska práce reflektuje všechny tři etapy životního cyklu se zvláštním důrazem na roli a funkci nadnárodních korporací, které jsou dále zasazeny do kontextu vztahů s participujícími nevládními organizacemi, státy a mezinárodními vládními organizacemi. Výzkum potvrzuje vysoce ambivalentní postoj korporací vůči příslušným iniciativám a zároveň odkrývá několik faktorů majících klíčový dopad na efektivitu a celkovou úspěšnost zkoumaných partnerství.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis pictures the issue of global norms falling into the category of soft law, whose primary aim is to regulate the behaviour of multinational corporations with regards to principles of corporate social responsibility. The thesis follows the process of norm life cycle in pursuance of analysing two case studies of the cooperation between the private and the public sector, namely the Kimberley Process and the Extractive Industries Transparency Initiative. From a structural perspective, the thesis reflects all three stages of the life cycle by putting special emphasis on the role and the function of multinational corporations, which are furthermore set into the context of the relationships with participating non-governmental organizations, states and international governmental organizations. The research proves a highly ambivalent attitude of the companies towards corresponding initiatives revealing several factors having a key impact on the efficiency and overall success of the examined partnerships.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Nikola Klimova_2014.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimova_BP_VED.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Klimova_BP_VED.doc(1).docPosudek oponenta práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Klimova.pdfPrůběh obhajoby práce358,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.