Název: Institut předsednictví v Radě Evropské unie před lisabonskou novelizací a po ní
Další názvy: The Presidency of the Council of the European Union before and after the Lisbon Treaty
Autoři: Havlíková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12717
Klíčová slova: Evropská unie;předsednictví;Rada Evropské unie;Lisabonská smlouva;novelizace;irské předsednictví;Evropská rada;vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;council presidency;Council of European union;Lisbon treaty;amendment;irish presidency;European council;high representative of union for foreign affairs and security policy
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o institutu předsednictví v Radě Evropské unie. V rámci shrnující geneze je nastíněn historický vývoj předsednictví se zaměřením na funkce a role předsednictví tak, jak se postupem času rozrůstaly. Vstup Lisabonské smlouvy představuje klíčový milník v dosavadním vývoji institutu předsednictví, neboť podstatně mění dosavadní praxi předsednictví. Ve druhé části práce je provedena analýza irského předsednictví v roce 2004 a 2013, na jejímž základě budou vyvozovány faktické dopady lisabonské novelizace. Cílem práce je zhodnotit vývoj institutu předsednictví s ohledem na funkce předsednictví a reformy přinesené lisabonskou novelizací. Primárním cílem je ověřit tvrzení, zda od vstupu Lisabonské smlouvy skutečně došlo ke snížení potenciálu předsednictví, což je obecný předpoklad většiny politologů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis examines the Presidency of the Council of the European Union. The subject of this thesis is the pre-Lisbon rotating Council presidency. Summarizing genesis of the Council Presidency emphasizes the role and the function, as they have been expanding over time.The Lisbon Treaty represents a key milestone in the development of the Council presidency because the existing practice radically changed.In the practical part of the work the Irish Presidencies in 2004 and 2013 are analyzed. A more detailed attention will be dedicated to those dimensions of Presidency execution which have been further amended by the Lisbon Treaty. The main objective of this thesis is to verify the general political assumption that the role of the Presidency has been extensively reduced by the Lisbon Treaty.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Havlikova1.pdfPlný text práce770,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlikova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce594,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlikova_OPO.BP.docxPosudek oponenta práce7,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
havlikova.pdfPrůběh obhajoby práce292,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.