Title: Zahraniční politika Velké Británie na Blízkém východě po Arabském jaru
Other Titles: Great Britain's foreign policy in the Middle East after the Arab Spring
Authors: Michaličová, Kristýna
Advisor: Ponížilová, Martina
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12718
Keywords: zahraniční politika;změna zahraniční politiky;Velká Británie;Blízký východ;arabské jaro;Egypt;státní hladina analýzy zahraniční politiky;světová mocnost;politické vztahy;bezpečnostní vztahy;ekonomické vztahy
Keywords in different language: foreign policy;foreign policy change;Great Britain;Middle east;arab spring;Egypt;state level of analysis of foreign policy;world power;political relations;security relations;economic relations
Abstract: Cílem této bakalářské práce, jak již z jejího samotného názvu vyplývá, je komparovat britskou zahraniční politiku vůči Egyptu po Arabském jaru se zahraniční politikou Velké Británie za vlády prezidenta Husního Mubáráka, a vysledovat tak její případnou proměnu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první z nich se věnuje teoretickému pohledu na státní hladinu analýzy zahraniční politiky, obecnému konceptu zahraniční politiky světové mocnosti a britskému zahraničně-politickému institucionálnímu aparátu. Druhá část pak rozebírá politické, bezpečnostní a ekonomické vztahy obou zemí ve zkoumaném období, které následně vzájemně komparuje.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis, as it may be implied from its title, is to compare British foreign policy towards Egypt after the Arab Spring with the British foreign policy during the Hosni Mubarak's reign, and trace its change prospectives. This thesis is divided into two main parts, whereas the first one is dedicated to the theoretical concept of state level of analysis of foreign policy, foreign policy concept of world powers in general and also to the British foreign policy institutional apparatus. The second part analyses the political, security and economical relations of both countries in the researched term and compares them together.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rysanova Kristyna BP 2014.pdfPlný text práce622,83 kBAdobe PDFView/Open
Rysanova_ved.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
Rysanova_opo.docxPosudek oponenta práce40,22 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Rysanova.pdfPrůběh obhajoby práce346,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.