Název: Zahraniční politika Velké Británie na Blízkém východě po Arabském jaru
Další názvy: Great Britain's foreign policy in the Middle East after the Arab Spring
Autoři: Michaličová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Ponížilová, Martina
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12718
Klíčová slova: zahraniční politika;změna zahraniční politiky;Velká Británie;Blízký východ;arabské jaro;Egypt;státní hladina analýzy zahraniční politiky;světová mocnost;politické vztahy;bezpečnostní vztahy;ekonomické vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: foreign policy;foreign policy change;Great Britain;Middle east;arab spring;Egypt;state level of analysis of foreign policy;world power;political relations;security relations;economic relations
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce, jak již z jejího samotného názvu vyplývá, je komparovat britskou zahraniční politiku vůči Egyptu po Arabském jaru se zahraniční politikou Velké Británie za vlády prezidenta Husního Mubáráka, a vysledovat tak její případnou proměnu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první z nich se věnuje teoretickému pohledu na státní hladinu analýzy zahraniční politiky, obecnému konceptu zahraniční politiky světové mocnosti a britskému zahraničně-politickému institucionálnímu aparátu. Druhá část pak rozebírá politické, bezpečnostní a ekonomické vztahy obou zemí ve zkoumaném období, které následně vzájemně komparuje.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis, as it may be implied from its title, is to compare British foreign policy towards Egypt after the Arab Spring with the British foreign policy during the Hosni Mubarak's reign, and trace its change prospectives. This thesis is divided into two main parts, whereas the first one is dedicated to the theoretical concept of state level of analysis of foreign policy, foreign policy concept of world powers in general and also to the British foreign policy institutional apparatus. The second part analyses the political, security and economical relations of both countries in the researched term and compares them together.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rysanova Kristyna BP 2014.pdfPlný text práce622,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rysanova_ved.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rysanova_opo.docxPosudek oponenta práce40,22 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Rysanova.pdfPrůběh obhajoby práce346,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12718

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.