Název: Vliv dramatické tvorby Václava Havla na disent (1963-1989)
Další názvy: The influence of the dramatic creation of Vaclav Havel on disent (1963-1989)
Autoři: Špačková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12728
Klíčová slova: Václav Havel;dramatická tvorba;disent
Klíčová slova v dalším jazyce: Václav Havel;dramatic creation;disent
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo určit vztah mezi Havlovou dramatickou tvorbou a disentem. Práce analyzuje koncepty a témata, s nimiž Havel ve své tvorbě pracoval a následně je srovnává s koncepty a tématy dokumentů disentu. Na základě tohoto srovnání pak práce vyhodnocuje vzájemné souvislosti mezi pojmovými aparáty obou těchto oblastí. V první části práce je uvedena tvorba Václava Havla v průběhu komunistického režimu, který byl definujícím prvkem jeho literární tvorby. Dále se práce věnuje rozboru třech vybraných divadelních her, jejichž témata jsou v další části práce porovnávána s vybranými dokumenty představitelů opozice. Zjištěné poznatky jsou v následující kapitole vyhodnocovány a shrnuty v závěru.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of the bachelor's thesis was evaluate connection between Havel's dramatic one's writing and disent's. Thesis analyses concepts and subjects wherewith Havel was working on it and compare it with dissident's documents. Based on this comparison the thesis evaluates the connection between the conceptual apparatuses of both these domains. First part shows the one's writing of Václav Havel during the communist regime which was the defining element of his literary creation. Further thesis focuses on analysis of three selected plays, themes are in the next section compared with documents of the oppositon. The main findings are evaluated in the next chapter and summarized in the concluison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Spackova Tereza.pdfPlný text práce560,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
spackova_ved.docxPosudek vedoucího práce44,04 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Spackova_OPO.docxPosudek oponenta práce43,12 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Spackova.pdfPrůběh obhajoby práce346,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12728

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.