Title: Vliv dramatické tvorby Václava Havla na disent (1963-1989)
Other Titles: The influence of the dramatic creation of Vaclav Havel on disent (1963-1989)
Authors: Špačková, Tereza
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12728
Keywords: Václav Havel;dramatická tvorba;disent
Keywords in different language: Václav Havel;dramatic creation;disent
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo určit vztah mezi Havlovou dramatickou tvorbou a disentem. Práce analyzuje koncepty a témata, s nimiž Havel ve své tvorbě pracoval a následně je srovnává s koncepty a tématy dokumentů disentu. Na základě tohoto srovnání pak práce vyhodnocuje vzájemné souvislosti mezi pojmovými aparáty obou těchto oblastí. V první části práce je uvedena tvorba Václava Havla v průběhu komunistického režimu, který byl definujícím prvkem jeho literární tvorby. Dále se práce věnuje rozboru třech vybraných divadelních her, jejichž témata jsou v další části práce porovnávána s vybranými dokumenty představitelů opozice. Zjištěné poznatky jsou v následující kapitole vyhodnocovány a shrnuty v závěru.
Abstract in different language: The main purpose of the bachelor's thesis was evaluate connection between Havel's dramatic one's writing and disent's. Thesis analyses concepts and subjects wherewith Havel was working on it and compare it with dissident's documents. Based on this comparison the thesis evaluates the connection between the conceptual apparatuses of both these domains. First part shows the one's writing of Václav Havel during the communist regime which was the defining element of his literary creation. Further thesis focuses on analysis of three selected plays, themes are in the next section compared with documents of the oppositon. The main findings are evaluated in the next chapter and summarized in the concluison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Spackova Tereza.pdfPlný text práce560,36 kBAdobe PDFView/Open
spackova_ved.docxPosudek vedoucího práce44,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Spackova_OPO.docxPosudek oponenta práce43,12 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Spackova.pdfPrůběh obhajoby práce346,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.