Název: Západní Sahara - (kvazi) stát na mapě Afriky
Další názvy: Western Sahara - (quasi) state on the African map
Autoři: Šenfeld, Petr
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Ponížilová, Martina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12757
Klíčová slova: kvazistát;Západní Sahara;zelený pochod;Madridská smlouva;Bakerův plán;Španělsko;Maroko;fronta Polisario
Klíčová slova v dalším jazyce: quasistate;Western Sahara;green march;Madrid accords;Baker plan;Spain;Morocco;Polisario front
Abstrakt: Práce pojednává o bývalé španělské kolonii, kvazi státu a v současnosti Marokem okupovaném území, Západní Sahaře. Do konfliktu mezi Marokem a Západní Saharou, táhnoucím se od roku 1974 až do současnosti, je zapojeno mnoho aktérů, jejichž vliv na spor je jedním z hlavních cílů práce. Aktéři jsou rozděleni na přímé a nepřímé. Konkrétně práce analyzuje přístup Maroka, Španělska, vlastenecké fronty Polisario a Mauretánie. Věnuje se také hlediskům nepřímých aktérů USA, Francie a Alžírska. Na základě analýzy těchto zúčastněných zemí v konfliktu je provedena predikce dalšího možného vývoje území a budoucího vnímání Západní Sahary jako kvazi státu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the former Spanish colony, quasi state and currently the Morocco-occupied territory of the Western Sahara. In the conflict between Morocco and the Western Sahara, stretching from 1974 until the present, is involved many actors whose influence on the dispute is one of the main objectives of the thesis. The actors are divided into direct and indirect ones. In particular, the work analyzes the perspectives of Morocco, Spain, the patriotic front Polisario and Mauritania. It also deals with aspects of indirect stakeholders such as USA, France and Algeria. Based on the analysis of the participating countries is made a prediction of the future possible development and perception of the Western Sahara as a quasi state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Senfeld.pdfPlný text práce860,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Senfeld_ved.docPosudek vedoucího práce45,29 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Senfeld_opo.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Senfeld.pdfPrůběh obhajoby práce328,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.