Název: Privatizace státního majetku v průběhu postkomunistické transformace (případ Československa)
Další názvy: Privatization of state property during the post-communist transition (the case of Czechoslovakia)
Autoři: Nepožitková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12768
Klíčová slova: Socialismus;centrálně řízené hospodářství;transformace;šoková terapie;gradualismus;privatizace;kupónová privatizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Socialism;centrally controlled economy;transformation;shock therapy;gradualism;privatization;voucher privatization
Abstrakt: V Československu v postkomunistické transformaci došlo k privatizaci státního majetku šokovou metodou. Tu prosadil tehdejší federální ministr financí a po roce 1992 předseda vlády V. Klaus po debatě uvnitř vlády a s opozičními subjekty. Jeho hlavními oponenty se staly zastánci gradualistické myšlenky a zastánci sociálně-tržního hospodářství. V pro něj vyhraných volbách v roce 1992 byl jeho návrh podpořen i veřejností. Podniky byly ve velkém míře privatizovány do soukromých rukou, přičemž v polovině případů byla využita kupónová metoda. To znamená, že účastníci privatizace dostali kupónové knížky, za které mohli získat podíly ve vybraných podnicích. Své knížky mohli také svěřit investičním fondů, na které je dnes nahlíženo velmi negativně po případech jejich tunelování. Ekonomové se dělí dnes na její zastánce a kritiky. Z řad politiků patří mezi její největší kritiky V. Komárek a M. Zeman.
Abstrakt v dalším jazyce: In Czechoslovakia, in the post-communist transformation, the state property was privatized by the method of shock. This method was enforced at first by the then federal Finance Minister and after 1992 by the Prime Minister V. Klaus, after a debate within the government and with opposition parties. The gradualist idea supporters and social market economy proponents became his main opponents. He won in 1992 the elections, in which is proposal was supported also by the public. Companies were in large quantities privatized in private hands. In a 50 % of the privatization cases, a coupon method was used. That means that the participants had gotten privatization coupon books for which they could have obtained shares in selected companies. The books could have been also delegated to the investment funds, which is today considered negative, after cases of tunneling. The contemporary economists are divided on its supporters and critics. Among its biggest critics from the politicians belong V. Komarek and M. Zeman.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Privatizace statniho majetku v prubehu postkomunisticke transformace (pripad Ceskoslovenska).pdfPlný text práce787,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nepozitkova_VED.pdfPosudek vedoucího práce85,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nepozitkova_BP_POL_opo.docxPosudek oponenta práce43,54 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Nepozitkova.pdfPrůběh obhajoby práce400,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.