Title: Privatizace státního majetku v průběhu postkomunistické transformace (případ Československa)
Other Titles: Privatization of state property during the post-communist transition (the case of Czechoslovakia)
Authors: Nepožitková, Markéta
Advisor: Naxera, Vladimír
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12768
Keywords: Socialismus;centrálně řízené hospodářství;transformace;šoková terapie;gradualismus;privatizace;kupónová privatizace
Keywords in different language: Socialism;centrally controlled economy;transformation;shock therapy;gradualism;privatization;voucher privatization
Abstract: V Československu v postkomunistické transformaci došlo k privatizaci státního majetku šokovou metodou. Tu prosadil tehdejší federální ministr financí a po roce 1992 předseda vlády V. Klaus po debatě uvnitř vlády a s opozičními subjekty. Jeho hlavními oponenty se staly zastánci gradualistické myšlenky a zastánci sociálně-tržního hospodářství. V pro něj vyhraných volbách v roce 1992 byl jeho návrh podpořen i veřejností. Podniky byly ve velkém míře privatizovány do soukromých rukou, přičemž v polovině případů byla využita kupónová metoda. To znamená, že účastníci privatizace dostali kupónové knížky, za které mohli získat podíly ve vybraných podnicích. Své knížky mohli také svěřit investičním fondů, na které je dnes nahlíženo velmi negativně po případech jejich tunelování. Ekonomové se dělí dnes na její zastánce a kritiky. Z řad politiků patří mezi její největší kritiky V. Komárek a M. Zeman.
Abstract in different language: In Czechoslovakia, in the post-communist transformation, the state property was privatized by the method of shock. This method was enforced at first by the then federal Finance Minister and after 1992 by the Prime Minister V. Klaus, after a debate within the government and with opposition parties. The gradualist idea supporters and social market economy proponents became his main opponents. He won in 1992 the elections, in which is proposal was supported also by the public. Companies were in large quantities privatized in private hands. In a 50 % of the privatization cases, a coupon method was used. That means that the participants had gotten privatization coupon books for which they could have obtained shares in selected companies. The books could have been also delegated to the investment funds, which is today considered negative, after cases of tunneling. The contemporary economists are divided on its supporters and critics. Among its biggest critics from the politicians belong V. Komarek and M. Zeman.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Privatizace statniho majetku v prubehu postkomunisticke transformace (pripad Ceskoslovenska).pdfPlný text práce787,88 kBAdobe PDFView/Open
Nepozitkova_VED.pdfPosudek vedoucího práce85,39 kBAdobe PDFView/Open
Nepozitkova_BP_POL_opo.docxPosudek oponenta práce43,54 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Nepozitkova.pdfPrůběh obhajoby práce400,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.