Title: Ochrana osobnostních práv v občanskoprávní a trestněprávní rovině
Other Titles: Protection of Rights of Personality in Civil and Criminal Law
Authors: Polesný, Jan
Advisor: Pelech, Josef
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12830
Keywords: ochrana osobnosti;osobnostní práva;čest;důstojnost;pomluva;tělesná integrita;subsidiarita trestní represe;adhezní řízení;náhrada nemajetkové újmy;zadostiučinění
Keywords in different language: protection of personality;rights of personality;honor;dignity;slander;physical integrity;subsidiarity of criminal repression;adhesion procedure;nonproperty injury;satisfaction
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na ochranu osobnostních práv v občanském a trestním právu. Úkolem této práce je pak zhodnocení právní ochrany jména, cti a soukromí a dalších dílčích osobnostních práv v občanském zákoníku a v trestním zákoníku a porovnat tuto úpravu navzájem. Tato práce je rozdělena na pět kapitol. První z nich se zabývá pojmem osobnost a hledá definice vhodné pro právní prostředí. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji ochrany osobnostních práv. Ve třetí kapitole je popsáno právní zakotvení ochrany osobnosti v aktech nejvyšší právní síly. Čtvrtá a pátá kapitola je už věnována konkrétním ustanovením o osobnostních právech v občanském zákoníku a trestným činům proti osobnosti a soukromí. Na závěr práce je pak zhodnocen vztah občanského a trestního práva. Důraz je kladen na zásadu subsidiarity trestní represe a použití trestního práva jako ultima ratio. Dále se práce zaměřuje na trestný čin pomluvy a jeho srovnání s ochranou cti a důstojnosti v praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the protection of individual rights in civil and criminal law. The aim of this work is to evaluate the existence of legal protection concerning name, honour and privacy and other partial individual rights in both the civil and criminal codes and to thereby facilitate a comparison between both. This work is divided into five chapters. The first one deals with the term individual and looks for definitions suitable within a legal context. The second chapter is devoted to the historical development of individual rights protection. In the third chapter, the legal embodying of individual protection in the acts at the highest legal level is analysed. The fourth and the fifth chapters already pay attention to specific provisions surrounding individual rights in the civil code and to offences against individual and privacy. In the conclusion, the relation between civil and criminal law is evaluated. Stress is placed on the principle of subsidiarity of criminal repression and the use of criminal law as the ultima ratio. The work concentrates on the criminal offence of slander and its comparison with the protection of honour and dignity in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace - Jan Polesny.pdfPlný text práce721,01 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Polesny.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Polesny.pdfPosudek oponenta práce737,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Polesny.pdfPrůběh obhajoby práce251,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.