Title: Akcesorita občanskoprávních zajišťovacích prostředků
Other Titles: Accessority of Civil Law Securing Instruments
Authors: Honová, Barbora
Advisor: Pelech, Josef
Referee: Pauly, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12853
Keywords: akcesorita;občanskoprávní zajišťovací prostředky;zajištění závazků;hlavní závazek;vedlejší akcesorický závazek;zástavní právo;ručení;smluvní pokuta;dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů;zajištění závazku převodem práva;zajištění postoupením pohledávky;jistota;uznání dluhu;nový občanský zákoník;prolomení principu akcesority
Keywords in different language: accessority;civil law securing instruments;security of obligations;principal obligation;collateral accessory obligation;right of lien;liability;contractual fine;deductions at source agreement;securement of obligation by assignment of right;securement of obligation by assignement cession of a claim;security;acknowledgement of a debt;new Civil Code;breaking of the accessority principle
Abstract: Diplomová práce komplexně pojednává o problematice týkající se principu akcesority uplatňovaném v oblasti občanskoprávních zajišťovacích prostředků. Práce se ve své úvodní části soustředí na obecné vymezení občanskoprávních zajišťovacích prostředků a s nimi zásadně souvisejícím principem akcesority. Hlavní část práce je pak věnována rozboru akcesority v rámci jednotlivých druhů občanskoprávních zajišťovacích prostředků upravených zákonem. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. Závěrečná část se soustředí na vytyčení hlavních koncepčních, ale i konkrétních změn této problematiky v rámci nově účinné úpravy občanského práva, konkrétně z. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Abstract in different language: This thesis deals with the complex issues relating to accessority principle applied in the area of civil securing instruments. In its introductory section the work focuses on general definition of civil law securing instruments and to them fundamentally related accessority principle. The main part of this thesis is devoted to the analysis of application of the accessority principle within each individual type of civil law security instrument provided by law. No. 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended. The final section focuses on identifying the major conceptual and concrete changes of this issue under the newly effective rules of civil law, namely Law No. 89/2012 Coll. new Civil Code, as amended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Barbora Honova PDF.pdfPlný text práce713,78 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Honova.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Honova.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Honova.pdfPrůběh obhajoby práce254,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.