Title: Využití prvků drumming a muzikoterapie na prvním stupni ZŠ
Other Titles: The use of elements from the musical - motion programme Drums Alive(R) (drumming on gymnastic balls) at a primary school
Authors: Váňová, Jindřiška
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12868
Keywords: Drums Alive (R);bubnování na gymnastické míče;terapie;choreografie;pohybové hry;vyučování na 1. stupni ZŠ.
Keywords in different language: Drums Alive (R);drumming on gymnastic balls;therapy;choreography;sport games;teaching at primary school.
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou využití prvků z programu Drums Alive(R) (bubnování na gymnastické míče) přizpůsobeným žákům na prvním stupni základní školy. Práce by měla přispět k rozšíření učitelského repertoáru a měla by inspirovat učitele k jejímu aktivnímu využívání v pedagogické praxi. Teoretická část vychází z pramenů odborné literatury zabývající se problematikou bubnování působící na jedince. Seznamuje s novým alternativním programem Drums Alive(R), jeho výhodami a zásadami. V práci je obsažen detailní rozbor základů bubnování (správné držení paliček, základní pozice, základní dovednosti bubnování, taneční formace) doprovázený názornými fotografiemi či obrázky. Jedna z kapitol popisuje obsah klasické stavby cvičební jednotky Drums Alive(R) a cvičební jednotky vhodné pro jedince prvního stupně. Praktická část diplomové práce obsahuje mnoho cvičení, choreografií a her, využitelných v tělesné výchově či zájmovém tanečním a pohybovém kroužku. Vyjímá se zde 7 choreografií na taneční písně a jedna sestava určená k závěrečnému protažení. Dále je součástí práce soupis her s pravidly, při kterých je využíváno paliček k bubnování, určených do vyučování (český jazyk, matematika, hudební výchova) na prvním stupni základní školy. Přílohou diplomové práce jsou CD a DVD disky. Disk CD obsahuje písně, které byly použity v zájmovém kroužku. DVD disk nahrávky z hodin - taneční choreografie, hry a dílčí činnosti, které jsou popsány v praktické části diplomové práce. Materiál by měl sloužit jako příručka nejen učitelům, studentům, ale i vychovatelům pracujícím s dětmi v mladším školním věku, kteří chtějí obohatit vyučování na prvním stupni ZŠ a přinést dětem radostný a nezapomenutelný prožitek z pohybu.
Abstract in different language: This Diploma thesis discusses the use of elements from the program Drums Alive(R) (drumming on the gymnastic balls) adapted to the pupils of primary school. The thesis should help other teachers and also inspire them in using this method in their educational practice. The theoretical part reflects sources of scientific literature dealing with drumming. It also introduces this new alternative program Drums Alive(R) with it´s rules and advantages. This part contains detailed analysis of the principles of drumming (holding the drumsticks, basic positions, basic drumming skills, dance formations) with it´s illustrative photographs or images. One chapter describes the content of the exercises unit Drums Alive(R) and exercise unit suitable for pupils of primary school. The practical part contains a lot of exercises, choreographies and games usable in physical education or in leisure-time dance clubs. It also works with 7 dance choreographies, one choreography for the final stretch and a list of games with rules usable in teaching (Czech language, Maths, Music) pupils of primary school. The annex to the diploma thesis are CD and DVD discs. The CD contains songs that were used in the club. The DVD contains dance choreography, games and activities that are described in the practical part of the thesis. This material shouldn´t only serve as a guide for teachers and students but also for educators working with children who want to upgrade teaching and bring a joyful and memorable experience of movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jindriska Vanova.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
VANOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce211,01 kBAdobe PDFView/Open
VANOVA OP.pdfPosudek oponenta práce129,45 kBAdobe PDFView/Open
VANOVA.pdfPrůběh obhajoby práce47,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.