Title: Využití canisterapie v domovech s pečovatelskou službou
Other Titles: Using canistherapy in the houses with care service
Authors: Ernestová, Agnes
Advisor: Mizerová, Pavla
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12909
Keywords: canisterapie;terapie;zooterapie;domovy s pečovatelskou službou;senior;stáří
Keywords in different language: canistherapy;therapy;zootherapy;houses with carrying services;senior;old age
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na využívání canisterapie u seniorů žijících v domovech s pečovatelskou službou. Cílem je zjistit, zda při provozování canisterapie v těchto zařízeních dochází k pozitivním změnám ve fyzické, psychické a sociální sféře. Práce má dvě části- teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na přiblížení si problematiky stáří a canisterapie. Přibližuje nám také metody využívané v terapii a život v domovech s pečovatelskou službou. Druhá část práce obsahuje samotný výzkum. Jedná se o výzkum kvalitativní, uskutečněný formou polostrukturovaného rozhovoru a pozorování. Díky tomu vznikly čtyři ucelené kazuistiky, které jsou v závěru srovnávány a vyhodnoceny.
Abstract in different language: The bachelor´s work is concetrated to using canistherapy with seniors living in the houses with carrying services.The goal is to find out if due to using canistherapy in the houses with carrying services we can notice some positive changes in physical, psychological and social conditions. This work deals two parts- theoretical and practical. The theoretical part deals with old age and canistherapy. It describes also the methods used in therapy and life in house of carrying service. The second part of work deals with the own search. It concerns about the qualitative search and it was done due to watching and half-structured dialogue. Thanks to this four compact case histories were created. These four compact case histories are at the end of this work compared and assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Agnes Ernestova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Ernestova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,39 kBAdobe PDFView/Open
Ernestova - oponent.pdfPosudek oponenta práce365,93 kBAdobe PDFView/Open
Ernestova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.