Title: Znaky švýcarské spisovné němčiny a možnosti její didaktizace ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Other Titles: The characters of Swiss literary German and their potential inclusion into teaching of German as a foreign language
Authors: Mašková, Alena
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12956
Keywords: švýcarská spisovná němčina;spisovná němčina;pluricentrismus;diglosie;bilinvismus;helvetismus
Keywords in different language: swiss literary german;literary german;pluricentrism;diglossia;bilingualism;helvetism
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou švýcarské němčiny a možnosti její didaktizace ve výuce němčiny jako cizího jazyka. První kapitola popisuje jazykovou situaci ve Švýcarsku. Ve druhé kapitole je vysvětlen pojem pluricentrismus, diglosie a bilingvismus. Další kapitoly se zabývají znaky německé spisovné němčiny, znaky švýcarské spisovné němčiny a jejich srovnáním. V další kapitole je popsán původ helvetismů a je poukázáno na hrdost Švýcarů. Praktická část se zabývá podmínkami pro výuku švýcarské spisovné němčiny na středních školách a jsou zde navržena cvičení pro její případnou výuku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with issue of Swiss German and possibilities of its didactizacion in teaching of German as a foreign language. It is devided into eight chapters. The first chapter describes languages situation in Switzerland. In the second chapter is explained the concept of pluricentrism, diglossia and bilingualism. Another chapters deal with characteristics of literary German, literary Swiss German and their comparison. In another chapter describes the origin of Helvetisms and it is being pointed out the pride of Swiss people. Practical part of this thesis deals with conditions in teaching of Swiss literary German in high schools and there are designed exercises for their potential teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maskova_2014.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
maskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce227,08 kBAdobe PDFView/Open
maskova_op.pdfPosudek oponenta práce314,66 kBAdobe PDFView/Open
maskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce89,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.