Title: Částečná analýza úrovně čtenářských dovedností žáků základních škol na konci prvních tříd
Other Titles: Partial analysis of the level of reading skills of primary school pupils at the end of first grade
Authors: Zemková, Lenka
Advisor: Wagnerová, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12966
Keywords: úroveň čtenářských dovedností;čtenářská gramotnost;psychologické procesy při čtení;analyticko-syntetická metoda;genetická metoda;měření;dyslexie;podpora čtení;hodnocení
Keywords in different language: level of reading skills;reading literacy;psychological processes in reading;analytically-syntetical method;genetical method;measurement;dyslexia;support of reading;assessment
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou úrovně čtenářských dovedností a charakterizuje faktory, které tyto dovednosti ovlivňují. Cílem diplomové práce je částečně analyzovat úroveň čtenářských dovedností žáků vybraných prvních tříd na konci školního roku. Prostřednictvím srovnání genetické a analyticko-syntetické metody je zjišťován možný vliv na dosažené výsledky. Dílčím cílem je zvážit různé okolnosti, které mohou mít vliv na dosaženou úroveň a získat lepší přehled o problematice výuky primární čtenářské gramotnosti. V teoretické části se práce zabývá vývojem metod prvopočátečního čtení, blíže charakterizuje současné vyučovací metody čtení a popisuje vybrané faktory, ovlivňující úroveň čtenářských dovedností. Tato práce také zmiňuje některé metody čtení, používané ve vybraných státech EU. Praktická část je zaměřena na měření, hodnocení a diagnostiku dosažené úrovně čtení. Jsou zde uvedeny některé výsledky stěžejních mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti PISA a PIRLS. Práce obsahuje stručný popis obtíží při čtení, jako je specifická porucha učení dyslexie. Dále uvádí vybrané projekty na podporu čtenářství u dětí. Na základě průzkumu autorka popisuje a srovnává dosažené výsledky žáků ve vybraných prvních třídách. V závěru práce analyzuje vlastní výzkum a následně nabízí doporučení pro praxi.
Abstract in different language: This thesis concerns with the issues of the reading skills level and defines the factors by which these skills are being influenced. The aim of this thesis is to partly analyze the reading skills of the chosen elementary school pupils at the end of the school term. By means of the comparison of genetical and analytically-synthetical methods, the possible influence on the results achieved is being pursued. Partial goal of this work is to consider different circumstances, which might have an influence on the reached level as well as to gain better overview on the problematics of primary reading literacy education. Theoretical part of this thesis deals with the development of the very initial reading methods, closely characterizing current educational reading methods and describes the chosen factors influencing the readers' skills. This work also mentions some of the reading methods, being used in the chosen states of the EU. Practical part is aimed at measurement, eveluation and diagnosis of the achieved reading standard. I involved some of the important intenational researches named PISA and PIRLS, concerning with the reading literacy. The thesis includes a short description of difficulties with reading, such as the specific learning malfunction - dyslexia. It further states the chosen projects on supporting the reading by children and youngsters. On the basis of the research, the author describes and compares the achieved results made by the pupils in the chosen first grades in the primary schools. In the end of the thesis, own research is being analyzed and further offers recommendations for the practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Zemkova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
zemkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce253,92 kBAdobe PDFView/Open
zemkova_op.pdfPosudek oponenta práce260,92 kBAdobe PDFView/Open
zemkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce107,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.