Title: Hudba a písně ve výuce německého jazyka
Other Titles: Music and songs in the lessons of German
Authors: Kučera, Lukáš
Advisor: Wagnerová, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12974
Keywords: psycholingvistika;psychologie;pubescence;adolescence;psychologie učení;hudba;píseň;didaktika;motivace;jazykové dovednosti;jazykové prostředky;dotazník;analýza;didaktická příprava
Keywords in different language: psycholinguistics;psychology;pubescence;adolescence;psychology of learning;music;song;didactics;motivation;linguistic skills;linguistic resources;research;questionnaire;didactic preparing
Abstract: První 3 kapitoly tvoří teoretickou část. Začátek teorie je uveden do psycholingvistiky a její souvislosti s texty písní. Druhá kapitola poukazuje na psychologické hledisko. Nabízí charakteristiku období dospívání a rozdíly mezi pubescencí a adolescencí, psychologii učení, a jak jsou pozorovány hudba a písně z hlediska psychologie. Třetí kapitola je věnována didaktickému hledisku. Nejprve je všeobecně představena didaktika. Poté jsou v této oblasti zaznamenány hudba a písně. Kromě toho je píseň zobrazena také jako motivační prostředek a prostředek k dosažení nějakého cíle. Dále jsou charakterizovány jazykové dovednosti a prostředky. Na konci teoretické části jsou předloženy odlišné didaktické formy cvičení, které lze využít při práci s písněmi. Praktická část je složena ze dvou kapitol. První podkapitola se zabývá výzkumem. Je popsána nejen metodika výzkumu, tedy dotazník, ale také jeho průběh, který je doplněn analýzou učebnic "Pingpong neu" a praktickou realizací jedné písně. Následně je výzkum vyhodnocen. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů. Druhá část praxe je zaměřena na přípravy pro práci s písněmi, které jsou doplněny různými aktivitami a úkoly.
Abstract in different language: The first three chapters are theoretical part. Start of theory is put into psycholinguistics and its connection with the lyrics . The second chapter highlights the psychological aspect. It features characteristic of adolescence and the differences between puberty and adolescence, the psychology of learning, and how music and songs are observed from the point of view of psychology. The third chapter is devoted to didactic point of view. First, didactics is generally presented. Once in this area music and songs are recorded. In addition, the song is appeared as a motivational tool and a means to achieve a goal. Furthermore, linguistic skills and resources are characterized. At the end of the theoretical part the different didactic forms of exercis are, that can be used, when it is working with songs . The practical part consists of two chapters. The first subchapter deals with the research. It describes not only the research methodology, a questionnaire, but also its course, which is complemented by an analysis of textbooks "Pingpong neu" and a practical realization of one song. Subsequently, the research is evaluated. The results are shown in graphs. The second part of the practice is focused on preparing for a job with the songs, which are complemented by a variety of activities and tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomarbeit.pdfPlný text práce678,17 kBAdobe PDFView/Open
kucera_vp.pdfPosudek vedoucího práce273,37 kBAdobe PDFView/Open
kucera_op.pdfPosudek oponenta práce523,13 kBAdobe PDFView/Open
kucera_obh.pdfPrůběh obhajoby práce120,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.