Title: Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží - se zvláštním zřetelem na námořní přepravu
Other Titles: Carrier´s liability for the international carriage of goods - with special reference to maritime transport
Authors: Csillagová, Kateřina
Advisor: Dobiáš, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13038
Keywords: dopravce;přepravce;odpovědnost;omezení odpovědnosti;přepravní úmluvy;Haagská pravidla;Haagsko-Visbyská pravidla;Hamburská pravidla;společná havárie
Keywords in different language: carrier;shipper;liability;limitation of liability;cargo conventions;Hague-Visby rules;Hague rules;Hamburg rules
Abstract: Hlavním záměrem této práce je analyzovat smluvní odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží různými druhy dopravy. Zvláštní pozornost byla věnována přepravě nákladu po moři pro jeho komplexnost a provázanost s ostatními obchodními sférami (bankovnictví, pojišťovnictví) a protože přeprava zboží po moři jako nejstarší odvětví přepravního průmyslu položila základy pro tvorbu pravidel mezinárodního obchodu. Dalším z cílů této práce je představení subjektů na námořním trhu, jejich obchodních vztahů a právních norem, které je regulují.Stěžejní část práce je porovnání jednotlivých mezinárodních Úmluv (Haagská, Haagsko Visbyská, Hamburská a Rotterdamská pravidla), s důrazem na odpovědnost dopravce. Dále bylo záměrem představit některé konkrétní případy z praxe námořní přepravy, které mohou ovlivnit stav nebo čas doručení zboží a nastínit dopad na odpovědností režim.
Abstract in different language: The main objective of this work is to analyze and describe the contractual liability of the carrier in international exchange of goods with a different means or ways of transport. Special reference was made to transport of cargo by sea for it´s complexity and merging with another spheres of business like banking and insurance and because the carriage of goods by sea as the oldest branch of transport industry layed down the basis for adoption of the rules of the international trade. The main framework of this thesis is introduction of main subjects of the trade, their commercial relations and main lawfull acts regulating or simplifying their rights and duties. The pivotal analysis of this work is comparison of Hague-Visby, Hamburg and Rotterdam Rules where selected possible subjects to disputes, litigations or suits were examined. Certain aim of this thesis was as well to introduce some examples from praxis of sea tranport which may influence the condition or time of delivery showing any challenges which are possible to encounter in maritime adventures. The conclusion of the work tends to examine implementation of Rotterdam Rules in praxis and their direct or indirect impact on liability regimes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Odpovednost dopravce v namorni preprave.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFView/Open
Csillagova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Csillagova - oponent.pdfPosudek oponenta práce737,86 kBAdobe PDFView/Open
Csillagova.pdfPrůběh obhajoby práce721,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.