Title: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech
Other Titles: International Judicial Cooperation in criminal matters
Authors: Samková, Jiřina
Advisor: Dobiáš, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13044
Keywords: justiční spolupráce;formy spolupráce;mezinárodní trestní tribunály;Mezinárodní trestní soud;mezinárodní právní instrumenty;Eurojust;Evropská justiční síť;Evropský veřejný žalobce;státní zastupitelství;boj proti terorismu
Keywords in different language: judicial cooperation;forms of cooperation;international criminal tribunals;International criminal court;international legal instruments;Eurojust;European judicial network;European public prosecutor;public prosecutor;fight against terrorism
Abstract: Diplomová práce pojednává o mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, jejíž nutnost vyplývá zejména z konfliktů, střetů vůlí jednotlivých států, kterou vyjadřují navenek a reálnou schopností prosadit závazné důsledky. Obsah je zaměřen nejen na vývoj justiční spolupráce států, ale i na jednotlivé formy, zásady spolupráce i prameny práva. Nejrozsáhlejší kapitoly jsou věnovány vývoji trestání zločinů podle mezinárodního práva, mezinárodním tribunálů ad hoc zřízených v reakci na světové války i mezinárodní konflikty, a nejvýznamnější instituci - Mezinárodnímu trestními soudu. Závěr obsahuje nástin postavení a pravomocí Eurojustu, Evropské justiční sítě, Evropského veřejného žalobce a Nejvyššího státního zastupitelství. Ve světle událostí 11. září 2001 a dalším teroristickým útokům není opomenuta ani působnost Evropské unie, konkrétně její boj právě proti teroristickým útokům.
Abstract in different language: This thesis aims to describe the substantive heart of International Judicial Cooperation in criminal matters. Content is focused not only on the development of judicial cooperation between states, but also on individual forms, the principles of cooperation and sources of law. The largest chapters are devoted to the development of punishing crimes under international law, international ad hoc tribunals set up in response to World War II and international conflicts, and most important institution - the International Criminal Court. Conclusion outlines the status and powers of Eurojust, the European Judicial Network, the European Public Prosecutor and the Prosecutor's Office of Czech Republic. In light of the events of 11 September 2001 and other terrorist attacks is not omitted the scope of the European Union, namely the fight against terrorist attacks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -Mezinarodni justicni spoluprace v trestnich vecech.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Samkova - vedouci1.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Samkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce328,14 kBAdobe PDFView/Open
Samkova.pdfPrůběh obhajoby práce556,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.