Title: Soudní přezkum opatření obecné povahy
Other Titles: Judicial Review of the Measure of General Nature
Authors: Marešová, Petra
Advisor: Podhrázký, Milan
Referee: Krč, Robert
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13160
Keywords: opatření obecné povahy;soudní přezkum;materiální pojetí;formální pojetí;činnost veřejné správy;judikatura;nejvyšší správní soud
Keywords in different language: measure of general nature;judicial review;material interpretation;formal interpretation;public administration activity;jurisprudence;supreme administrative court
Abstract: Institut opatření obecné povahy byl zaveden jako jedna z forem činnosti veřejné správy do právního řádu České republiky zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Aplikace tohoto nového institutu, upraveného kromě správního řádu také v soudním řádu správním a ve zvláštních zákonech, přinesl řadu nejasností a problémů, které musel v rámci své činnosti řešit Nejvyšší správní soud. Vznikl také veliký spor mezi formálním a materiálním pojetím tohoto institutu. Práce se zabývá analýzou opatření obecné povahy a zmapováním judikatorní činnosti správních soudů v České republice.
Abstract in different language: The Measure of general nature is in a Czech lax system issued by the Act no. 500/2004 coll., the Administrative Code.Aplication of this new instrument, regulated also by Administrative Procedure Code and specific acts brought many ambiguities and problems which had to be solved by The Supreme Administrative Court. There was also a big controversy between the formal and material interpretation of the measure of general nature. This diploma thesis deals with analysis of measure of general nature and with the judicature activity Administrative courts in the Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soudni prezkum opatreni obecne povahy_Petra Maresova.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Maresova-Podhrazky.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
DP-Maresova-Krc.pdfPosudek oponenta práce562,7 kBAdobe PDFView/Open
DP-Maresova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce574,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.