Název: Zvýšeni efektivity výrobní linky
Další názvy: Increasing efficiency of production line
Autoři: Pavel, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Ottová, Michaela
Oponent: Sysel, Zdeněk
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13179
Klíčová slova: plýtvání;časové studie;MTM;EKUV analýza;výrobní takt;balancování pracovišť;PDCA;standardizace práce
Klíčová slova v dalším jazyce: wasting;time study;MTM;EKUV analyse;balancing;production takt;PDCA;standadization of work
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je eliminovat plýtvání na výrobních linkách navíjení cívek a montáže elektromotorů ve firmě Heidrive s.r.o.. Dalším cílem je tyto linky spojit a provést vybalancování linky. V první fázi projektu se provádí analýzy současného stavu výroby, hledají se problémová místa, kde dochází k plýtvání a následně je vypracován návrh konkrétních opatření. V další fázi jsou realizovány navrhnuté změny. Nové uspořádání linky je poté podrobeno analýze a je zkoumáno, zda řešení vyhovuje požadavkům. V poslední fázi projektu je provedena standardizace práce a vizualizace na pracovištích linky. V závěru bakalářské práce je zhodnoceno řešení z hlediska časové úspory a ekonomického přínosu.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of bachelor thesis is eliminate waste at production lines of winding coils and electric motors in the company Heidrive s.r.o. Another aim is to combine these links and to perform balancing lines. In the first phase of the project is carried out analysis of the current state of production, is looking for trouble spots where there is waste and then drawn up proposals for optimizing. In the next phase the proposed changes are implemented. The new arrangement of the line is analyzed and then it is examined whether the solution meets the requirements. In the last phase of the project is carried out standardization work and visualization of workplaces at the line. In conclusion the thesis is evaluated solutions in terms of time savings and economic benefit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ales_Pavel.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Pavel.PDFPosudek vedoucího práce574,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_Pavel.PDFPosudek oponenta práce587,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Pavel.PDFPrůběh obhajoby práce613,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.