Title: Měření složitosti dodavatelsko - odběratelských vztahů pomocí kvantitativních měr v konkrétním podniku
Other Titles: Measurement of supplier-customer system complexity using quantitative measures in particular company
Authors: Turková, Barbora
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13343
Keywords: nákup;dodavatelsko-odběratelské vztahy;dodavatelsko-odběratelský řetězec;měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů;entropie
Keywords in different language: purchasing;supplier-customer relations;customer-supplier chain;measuring complexity of supplier-customer relations;entropy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá použitím entropie k měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů ve společnosti Thun 1794 a.s. Hlavním cílem práce bylo vymezit funkci nákupu ve vybrané společnosti a analýza dodávek klíčových surovin. Samotné analýze předcházel sběr dat, která byla získána z papírových formulářů a následně přepsána do elektronické podoby. Pomocí několika softwarových programů vznikla grafická znázornění objemových odchylek jednotlivých dodávek a i samotné hodnoty entropie. Získané hodnoty entropie jsou podloženy přesnými a reálnými daty, takže výsledek analýzy nelze zpochybnit ovlivněním subjektivních faktorů. Jde o přesné, jasně definované výpočty.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the use of entropy to measure the complexity of supplier-customer system in Thun 1794 a.a. The main objective of this work was to define the function of buying in selected companies analysis and supply of key raw materials. The analysis of the preceding data collection, which was obtained from paper forms and then transcribed into electronic form. Using several software programs created a graphical representation of the volume deviations of individual deliveries and even the very values of entropy. The obtained values of entropy are based on accurate and real data, so that the analysis results can not question the influence of subjective factors. This is a precise, clearly defined computing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Turkova_Barbora.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
Turkova v..pdfPosudek vedoucího práce253,09 kBAdobe PDFView/Open
Turkova o..pdfPosudek oponenta práce245,63 kBAdobe PDFView/Open
Turkova ob..pdfPrůběh obhajoby práce138 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.