Title: Návrh opravy svarových spojů na JE metodou WELD OVERLAY (WOL)
Other Titles: Repair design of weld joints at nuclear power plants by WELD OVERLAY method (WOL)
Authors: Hovorka, Petr
Advisor: Kalous, Jan
Čančura, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13475
Keywords: navařování kovů;defekty v kořeni svaru;heterogenní svarový spoj;WOL;metoda weld overlay;překrytí svaru;citlivost ke koroznímu praskání;zbytkové napětí;tloušťka návaru;specifikace postupu svařování;popouštěcí housenky;nedestruktivní zkoušky;zkoušení ultrazvukem;Phased Array;metalografická analýza;vrubová houževnatost
Keywords in different language: welding of metals;defects in weld root;heterogeneous welded joint;WOL;weld overlay method;sensitivity to stress corrosion cracking;residual stress;weldoverlay thickness;welding procedure specification;temper bead welding;non-destructive tests;ultrasonic testing;Phased Array;metallographical analysis;impact test
Abstract: Diplomová práce s názvem "Návrh opravy svarových spojů na JE metodou WELD OVERLAY (WOL)" si klade za cíl popsat metodu návrhu opravy svarových spojů na jaderných elektrárnách, problematiku spojenou se samotným svařováním WOL a také s následnými kontrolami a zkouškami. Popisuje nejen tradičně používané metody navařování, ale i samotnou metodu WOL, ve zkratce historii této metody a důvody jejího vzniku. Součástí práce jsou i požadavky kladené na metodu WOL, uplatňované ve všech fázích aplikace od posouzení vhodnosti opravy touto metodou, přes výpočtovou část, samotnou realizaci WOL až k výsledným kontrolám. V experimentální části popisované NDT kontroly jako je VT a PT jsou chronologicky zařazeny a prováděny stejně, jako by bylo použito při skutečném použití WOL na provozovaném energetickém zařízení. Součástí vyhodnocení je i metalografická analýza a rázové zkoušky vrubové houževnatosti, které jsou finálním završením práce.
Abstract in different language: Master's thesis titled " Repair weld joints at nuclear power plants by WELD OVERLAY method (WOL)" aims to describe the method of repair design of welded joints in nuclear power plants, issues related to the actual welding WOL and also with subsequent examinations and tests. It doesn´t describe only the traditionally used methods of welding, but also the method WOL, in short the history of the methods and reasons for its occurrence. The thesis includes requirements for WOL method, applied in all phases of the application by evaluating the appropriateness of this repair method through numerical part, the actual implementation of WOL to the resulting controls. In the experimental section described NDT inspection like VT and PT are listed in chronological order and perform the same as would be used in actual use WOL on the operation of the energy device. This evaluation includes also metallographical analysis and impact test, which is the final culmination of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hovorka 2014 WELD OVERLAY.pdfPlný text práce18,32 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Hovorka.tifPosudek vedoucího práce83,41 kBTIFFView/Open
OP_Hovorka.tifPosudek oponenta práce108,66 kBTIFFView/Open
Prubeh_Hovorka.tifPrůběh obhajoby práce36,97 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.