Title: Právo na soukromý a rodinný život z pohledu domácích porodů
Other Titles: The right to family and private life from the perspective of home births
Authors: Dubina, Andrej
Advisor: Odehnalová, Jana
Referee: Vokrojová, Renáta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13725
Keywords: domácí porod;právo na rodinný život;právo na soukromý život;ústavní právo;mezinárodní smlouvy;lidská práva;právo;rodina;matka;otec;dítě;Česká republika
Keywords in different language: home birth;right of family life;right of private life;constitutional law;international contracts;human rights;law;family;mother father;child;Czech republic
Abstract: Práce se zabývá pohledem na rodinný a soukromý život z pohledu domácího porodu a jeho zakotvení v rámci české vnitrostátní úpravy rozvíjející úpravu ústavní. Práce se zaobírá nejdůležitějšími právními dokumenty a předpisy spolu s názory odborníků na toto téma a vytváří závěry, či shrnutí momentální situace v rámci platného a účinného českého práva. Provedenou studií vyvstal závěr o složité situaci pro poskytování péče domácího porodu v rámci současné právní úpravy ze strany zdravotnického personálu a ještě složitější situaci matek, potažmo rodičů, v možnostech naplnění práva na soukromý a rodinný život. Výsledným zhodnocením možností autor dochází k závěru, že právní úprava upřednostňuje práva dítěte, i když nezabraňuje naplnění práv matky. Tím, že je však matka využije, může narušit práva dítěte.
Abstract in different language: The work deals with the view of family and private life from the perspective of a home birth and its inclusion within the Czech national legislation emerging institutional adjustment. The thesis deals with the most important legal documents and regulations, together with the views of experts on the subject and makes conclusions and a summary of the current situation within the valid and effective Czech law. By the conducted study have raised the conclusion of a difficult situation for the provision of care of home birth under the current legislation on the part of medical personnel and even more complex situation of mothers, by extension both parents, the possibilities of fulfilling the right to private and family life. The last decisions of an author concludes that the legislation favors the rights of the child, even if not prevent fulfillment of the rights of the mother. By fulfilling rights of mother, she may infringe the rights of the child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_AD3.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Dubina OD.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Dubina VO.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Dubina prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce414,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.